BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

CERTYFIKATY SZKOŁY:

 

"Szkoła bez przemocy"

"Szkoła z klasą"

"Bezpieczna szkoła"

Certyfikat CIVIS ET PATRIA

 

 

WIZJA SZKOŁY


Wyrabianie u uczniów postaw i nawyków ukierunkowanych na poszanowanie naturalnego środowiska człowieka, dbałość o własne zdrowie i rozwój fizyczny, zrozumienie potrzeb innych ludzi.

Wprowadzenie uczniów do aktywnego udziału w życiu rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej w celu przygotowania go do pełnienia roli rozumnego członka społeczeństwa, państwa, Europy.

Kształtowanie u uczniów potrzeby korzystania z wytworów kultury i sztuki oraz rozwijanie postaw twórczych.

Kształtowanie u uczniów umiejętności sterowania własnym rozwojem intelektualnym.

 

 

MISJA SZKOŁY


Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie w codziennej pracy:

1. zapewnia kadrę pedagogiczną z przygotowaniem pedagogicznym

2. dostosowuje plany nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów

3. stosuje nowoczesne metody nauczania

4. zdobywa i wykorzystuje najnowsze środki dydaktyczne zgodnie z możliwościami finansowymi

5. indywidualizuje pracę na lekcjach

6. wdraża uczniów do samokształcenia

7. współpracuje z rodzicami

8. zapewnia uczniom bezpieczeństwo

9. udziela pomocy uczniom mającym trudną sytuację materialną w ramach posiadanych środków

10. realizuje program wychowawczy i dydaktyczny

11. zapewnia udział w uroczystościach związanych z tradycjami narodowymi i religijnymi

12. kształtuje postawy tolerancji

13. współpracuje z poradniami specjalistycznymi

14. realizuje programy profilaktyczne

15. organizuje zajęcia wyrównawcze

16. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniom wybitnie zdolnym poprzez realizowanie indywidualnych programów nauczania.