BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 122

 

Budżet Obywatelski 2018

 
Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. dostępny jest na stronie Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

 


 

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2018/19

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują sie na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

 

 


 

Odpłatność za przedszkole

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr LXXXI/1256/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/258/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ( z póź. zm.).

Zgodnie z ustawą nieodpłatne świadczenie udzielane przez Przedszkole  jest w wymiarze do 5 godzin dziennie.

Realizowane jest ono w Przedszkolu od 8:00 do 13:00.

Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 8:00 do 13:00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywienie, jest pobierana z góry w terminie do 10 każdego miesiąca. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu (zliczane na koniec miesiąca). Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu. W przypadku wydłużenia czasu pobytu dziecka poza godziny określone w umowie, należy dopłata doliczana jest do opłaty za następny miesiąc.

 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy:

58 1020 2892 0000 5602 0590 4380

Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu nazwy i numeru przedszkola oraz imienia, nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata.