Archiwum BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Dokument archiwalny

Kraków, dnia 31.05.2016 r.

MT.236.180.2.2016

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert – zakup i dostawa 75 sztuk pakietów do dekontaminacji wstępnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, na podstawie art.25 ust.1 pkt1) ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z dnia 24 marca 2016 r. , poz. 393).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy 75 sztuk pakietów do dekontaminacji wstępnej, spełniających wymagania określone w załączniku Nr 1, na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagania określone w załączniku Nr 1 oraz musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi KG PSP. Jeden kompletny zestaw powinien zawierać 40 szt. zestawów (kompletów).

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 08 lipca 2016 r.

 

III.FORMA OFERTY

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert, jest cena 100% a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za dostawę następować będzie przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionych faktur dostarczanych wraz z towarem, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 

 

VI. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę na formularzu oferty wraz z podpisanymi pozostałymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2016 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: zakup i dostawa 75 sztuk pakietów do dekontaminacji wstępnej dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

3. Adresy do doręczeń w formie:

a) Pisemnej na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

b) E-mailem: sdm@psp.krakow.pl

c) Fax: 12 616 83 09

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

2. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

3. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia.

4. Jednocześnie informujemy, że tutejsza Komenda przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących warunków umowy z wybranymi Wykonawcami, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wobec powyższego wskazane jest aby ofertę składała osoba posiadająca upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, że Zamawiający za:

 

- najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy:

 

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, proponując cenę netto 167.850,00 zł., brutto 206.455,50 zł.

 

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w zaproszeniu do złożenia ofert.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert, w tym jedna została odrzucona.