BIP MJO - Przedszkole Nr 125

 

Szczególowe zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 znajdują się na stronie Portalu edukacyjnego miasta Krakowa w zakładce :

 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

- Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gmine Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

- Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje UCHWAŁA NR XCI/2377/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków § 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:

1) 1,00 zł,

2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z nauczania, wychowania i opieki oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

 

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych w poprzednim miesiącu.  Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego następnego miesiąca.

 

- Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.

- Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. - Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.

- Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr UCHWAŁA NR XCI/2377/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.)ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.

 

3 posiłki(I śniadanie, II śniadanie, obiad z podwieczorkiem)-6,90 zł

2 posiłki (II śniadanie, obiad z podwieczorkiem)-5,40 zł

2 posiłki(I śniadanie, II śniadanie)-2,40 zł

1 posiłek (obiad z podwieczorkiem)-4,50 zł

1 posiłek (I śniadanie)-1,50 zł

1 posiłek (II śniadanie)-0,90 zł

 

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłaty za korzystanie z przedszkola płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąć. na rachunek bankowy:

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Samorządowe Przedszkole nr 125 os.Tysiąclecia 12

31-605 Kraków

 

Nr konta w Baku PKO BP: 51102028920000580205904505

 

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

 

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności zgodną z warunkami umowy.

 

*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XCI/2377/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.