BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie


 

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

W dniu 14 maja 2015 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Ze strony Województwa Małopolskiego umowę podpisała Dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie. Ze strony Beneficjenta Projektu Gminy Miejskiej Kraków umowę podpisał Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Andrzej Kulig.

 

Całkowita wartość Projektu, który będzie realizowany w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie wynosi: 132 737, 72 PLN. Wartość dofinansowania ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 112 827,06 PLN.

Projekt składa się z dwóch komponentów: inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego.

 

W efekcie realizacji przewidzianych prac modernizacyjnych zostaną wyodrębnione 2 lokale mieszkalne, co pozwoli na utworzenie 2 kameralnych form pieczy zastępczej instytucjonalnej tj. 2 placówek interwencyjnych - każda dla 14 wychowanków. Powstałe mieszkania w pełni zaspokoją potrzeby ich mieszkańców. Będą komfortowe dla użytkowników tj. wychowanków i ich opiekunów. Co najważniejsze, z punktu widzenia pracy wychowawczej, oba lokale będą zwarte, co pozwoli na lepszą komunikację dzieci i opiekunów, przyczyni się do skuteczniejszej integracji i pozwoli na pełną samodzielność tych małych placówek.

W ramach tego zadania przewiduje się także wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt – meble, sprzęt AGD oraz zakup dwóch nowoczesnych telewizorów i dwóch komputerów przenośnych.

 

W ramach części nieinwestycyjnej projektu planuje się natomiast realizację szkoleń i warsztatów dla pracowników placówki bezpośrednio zajmujących się wychowankami

tj. dziećmi i młodzieżą w wieku 10-18 lat.

Tematyka szkoleń została dobrana w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb w zakresie doskonalenia warsztatu pracy i doboru metod pomocy dziecku i rodzinie.

 

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie - strona placówki