BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

Jak załatwić sprawę


Celem Placówek obsługiwanych przez Centrum, jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, a także małoletnim dziewczynom w ciąży i małoletnim matkom, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów poprzez:

 

1) zaspokojenie niezbędnych potrzeb w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomieobowiązującego standardu,

2) realizację planu pomocy dziecku,

3) umożliwienie dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi,

4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych.

6) objęcie działaniami terapeutycznymi w sytuacji gdy dziecko tego wymaga,

7) zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

 

 

Zasady umieszczania i pobytu dziecka w Placówkach:


1. Dzieci są kierowane do Placówki przez Gminę Miejską Kraków. Zadania w tym zakresie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Do Placówki przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

3. Placówka może przyjmować dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Kraków, na wniosek powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, w miarę posiadania wolnych miejsc.

4. Dzieci od 10 roku życia przyjmuje się do Placówki, po uprzednim zakwalifikowaniu.

5. Kwalifikacji dziecka do Placówki dokonuje Zespół Kwalifikacyjny w oparciu o wyniki badań dokonanych w szczególności przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę, m.in. za pomocą narzędzi takich jak: testy psychologiczne, kwestionariusze, wywiad psychologiczny, wywiad lekarski i kontakt indywidualny oraz w oparciu o zebraną dokumentację.

6. Zespół Kwalifikacyjny postanawia o nie zakwalifikowaniu dziecka do Placówki w przypadku:

  • nie stwierdzenia u niego występowania znamion zaburzeń zachowania i emocji, rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku  młodzieńczym,
  • zdiagnozowania u dziecka choroby psychicznej wymagającej hospitalizacji,
  • upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • stwierdzenia zagrożenia niedostosowaniem społecznym, stwierdzenia przez instytucję do tego uprawnioną, faktu uzależnienia dziecka od środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

7. Nie wymagają kwalifikacji dzieci od 0-10 lat, małoletnie dziewczyny w ciąży oraz małoletnie matki z dziećmi.

 

 

Udostępnianie informacji publicznej

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP lub w centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku podmiot zobowiązany do udzielenia informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, a podmiot obowiązany do udostępnienia powiadomił pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazał, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie, a wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złożył wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu następują w drodze decyzji.

Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

 

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego