BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

Ogłoszenia 2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Remont grupy I na II piętrze budynku w Centrum Administracyjnym nr 2 -16.04.2018 r.

 

 

Ogłoszenia 2016

 

Kraków, dnia 12.10.2016 r.

Znak: 309045-2016

 OGŁOSZENIE

WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zamawiający:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

REGON: 000601219 NIP: 678-15-41-141

Telefon: 12 644-51-70 Faks: 12 644-01-55

e-mail: szkolne27@poczta.onet.pl

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

 

„Remont sali gimnastycznej i łazienek Placówki Centrum Administracyjnego nr 2”


Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

 


 

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 2263)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Administracyjne Nr 2 z siedzibą w Krakowie: os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, tel. 12 644-51-70, fax. 12 644-01-55, NIP 6781541141, REGON 000601219, strona www: https://www.bip.krakow.pl/7bip id=310 , http://centrumadministracvjne2.prv.pl/, ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015r poz. 2164, z 2016 poz.1020) na zadanie pn.:

„Remont sali gimnastycznej i łazienek Placówki Centrum Administracyjnego nr 2”

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie sali gimnastycznej oraz łazienek:

W tym w szczególności :

- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej

- wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej

- zamurowanie blend okiennych wraz z otynkowaniem

- wymiana grzejników c.o. wraz z zaworami

- "schowanie" w ścianę rurek odpowietrzenia c.o.

- wymiana kratek wentylacyjnych

- uzupełnienie ubytków tynków

- malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni w sali gimnastycznej

- uzupełnienie miejscowe parkietu z deszczułek

- ocyklinowanie parkietu wraz z polakierowaniem i wymianą listew przyściennych

- malowanie linii boiskowych i bramkowych na ścianie

- wymianę umywalek z bateriami ściennymi

- obudowa instalacji na ścianach i sufitach z płyt g-k

- wymiana i uzupełnienie flizowania

- wykonanie robót malarskich w sanitariatach

- montaż luster i blatów umywalkowych

- wymiana osprzętu elektrycznego

 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy,

2) Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

 

ZASADY I KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi wagami procentowymi dla poszczególnych elementów oferty:

- cena „C”- 80%

- okres rękojmi i gwarancji „P” - 20%

2. Minimalny czas udzielonej rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

3. Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

Q = C obliczona + P obliczona

gdzie:

Q - suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert

4. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

 

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 6a - Przedmiar - sala gimnastyczna

Zał. 6b - Przedmiar - sanitariaty

Zał. 7a - Specyfikacja Ogólna

Zał. 7b - SST 01 Instalacja c.o.

Zał. 7c - SST 02 Roboty murarskie

Zał. 7d - SST 03 Roboty malarskie

Zał. 7e - SST 04 Stolarka okienna i drzwiowa

Zał. 8a - Zgłoszenie remontowe

Zał. 8b - Drzwi do sali gimnastycznej

Zał. 8c - Okna do sali gimnastycznej

Zał. Nr 1 do SIWZ

Zał. Nr 2a do SIWZ

Zał. Nr 2b do SIWZ

Zał. Nr 3 Umowa wzór

Zał. Nr 4 do SIWZ

Zał. Nr 5 do SIWZ

 

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

os. Szkolne 27, 31-977 Kraków

tel (12) 644 – 01 - 55

faks (12) 644 – 51 - 70

e-mail: szkolne27@poczta.onet.pl

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Administracyjnym Nr 2, os. Szkolne 27, 31-977 Kraków

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Centrum Administracyjnym Nr 2,

os. Szkolne 27, 31-977 Kraków

po wcześniejszym ustaleniu.

 

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

a) marka i typ pojazdu: samochód osobowy Fiat Doblo 1.2 wersja SX

b) nr rejestracyjny: KR8867,

c) rok produkcji: 2002,

d) data pierwszej rejestracji: 28.02.2003 r.,

e) nr identyfikacyjny (VIN): ZFA22300005172158,

f) wskazania drogomierza: 245 183 km,

g) dopuszczalna masa całkowita: 1930 kg,

h) rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe

i) rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),

j) pojemność/ moc silnika: 1242 ccm/ 48 kW (65 KM),

k) liczba cylindrów/ układ cylindrów/ liczba zaworów: 4/ rzędowy/ 8,

l) rodzaj skrzyni biegów: manualna,

ł) rodzaj napędu: przedni (4x2)

m) kolor powłoki lakieru: Czerwony 2-warstwowy typu uni,

 

5. Wyposażenie pojazdu:

 Drzwi boczne prawe przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, immobilizer, kolumna kierownicy regulowana, poduszka powietrzna kierowcy, system p/poż Fire Prevention System FPS, szyby atermiczne, przednie regulowane elektrycznie, wspomaganie układu kierowniczego, zamek centralny, relingi dachowe - belki poprzeczne 3 szt., radioodtwarzacz CD, instalacja LPG

 

6. Stan pojazdu:

 Pojazd sprawny technicznie, w stanie wizualnym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji.

Badania techniczne ważne do 8.01.2017 r., ubezpieczenie ważne do 28.02.2016 r.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 Nie jest wymagana wpłata wadium

 

6. Cena minimalna: 4 400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta zł)

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ze ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat Doblo 1.2 Kat.”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze, w godz. 8.30-14.30, nie później jednak niż do dnia 17 lutego 2016 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Centrum Administracyjnym Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 27.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

10. Inne informacje:

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

 

Załączniki:

 

- Załącznik nr 1 – oświadczenia 

 

- Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

- zdjęcia pojazdu: 1 2 3 4