BIP Archiwalny - A_ZSE3 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR L/652/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 czerwca 2012 r.)
Dokument archiwalny

PROCEDURA UZYSKANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA

 

Jeśli doszło do zagubienia lub zniszczenia świadectwa wydanego przez ZSE nr 3 ( nie dotyczy świadectw dojrzałości i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wydanych przez OKE) należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o wydanie duplikatu podając rok urodzenia i rok ukończenia szkoły oraz jej nazwę (np. Technikum Ekonomiczno - Handlowe nr 6). W chwili złożenia wniosku należy również uiścić opłatę 26zł. (zgodnie z Ustawą z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej). Należy posiadać dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dane bedą na duplikacie lub stosowne upoważnienie. Duplikat zostanie wydany w ciagu 7 dni i będzie do odbioru w sekretariacie szkoły.