BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3

Jak załatwić sprawę

 

Jak załatwić sprawę

 

Sekretariat Bursy czynny jest codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 730-1530 tel./fax. (12) 411-64-39.

Dyrektor Bursy przyjmuje strony codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 1000-1300 lub w innych ustalonych telefonicznie z osobą zainteresowaną.

Rodzice mogą uzyskać informacje o swoim dziecku:

a) od wychowawców – w sprawach zdrowotnych i wychowawczych codziennie w godzinach pracy wychowawców tel. (12) 417-23-91,

b) od st. specjalisty ds. żywienia w sprawach żywieniowych młodzieży, codziennie (poniedziałek – piątek) tel. (12) 411-64-39,

c) od sekretarza placówki w sprawach zameldowania, wymeldowania, wydania zaświadczenia lub wysokości opłaty za pobyt w Bursie, codziennie (poniedziałek – piątek) tel. (12) 411-64-39.

 

Wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi:

 

1/ Do przekazywania informacji w sprawach finansowych placówki upoważniony jest główny księgowy i dyrektor placówki.

2/ Informacji w sprawach płac, ZUS oraz w sprawach technicznych budynków i ich zabezpieczenia udziela dyrektor, oraz pracownik ds. płac

3/ Informacji w zakresie żywienia młodzieży i organizacji pracy kuchni udziela st. specjalista ds. żywienia i dyrektor.

4/ Ogólnych informacji o organizacji i pracy placówki udziela sekretarz placówki i dyrektor.

5/ Informacji dla mediów może udzielać tylko dyrektor placówki lub wyznaczony pracownik po wcześniejszym omówieniu i ustaleniu tematu rozmowy.

Przy udzielaniu informacji pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych

 

Składanie Skarg i wniosków

 

1. Skargi lub wnioski składa się w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie lub u wychowawców Bursy.

2.Przyjęte skargi i wnioski są rejestrowane niezwłocznie w Rejestrze skarg i wniosków w sekretariacie Bursy.

3. Skargę lub wniosek załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wpłynięcia.

4. Jeżeli załatwienie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, zebranie dodatkowych materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia, sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki w terminie do 1-go miesiąca.

5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe rozpatrzenie skargi lub wniosku w jednym z wyżej wymienionych terminów, zawiadamia się wnoszącego pisemnie o

podjętych czynnościach w sprawie oraz o przewidywanym terminie załatwienia.

6. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku, wnoszącego zawiadamia się w formie pisemnej.

7. Osobie niezadowolonej z załatwienia skargi lub wniosku służy prawo odwołania od Rozstrzygnięcia sprawy

8. Odwołania od wydanych rozstrzygnięć przez Dyrektora dokonują odpowiednio:

a/ Organ Prowadzący,

b/ Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

9. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Bursy w terminie 14 dni od datydoręczenia odpowiedzi.