BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

 

Podstawowe dokumenty szkoły:

 

 

 Wszystkie dokumenty związane z działalnością szkoły: statut szkoły, program profilaktyczno - wychowawczy, plan rozwoju szkoły i szkolny zestaw programów nauczania znajdują się w bibliotece szkolnej i mogą być udostępnione nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Dodatkowo zasady oceniania zachowania i postępów w nauce w kl. I – VII znajdują się w zeszytach przedmiotowych i dzienniczkach uczniów. Wychowawcy klas informują rodziców na pierwszym zebraniu o możliwości zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami. W kształceniu zintegrowanym obowiązuje ocena opisowa osiągnięć ucznia i zachowania. Na pierwszych zebraniach rodzice są poinformowani o zasadach bieżącego oceniania uczniów.