Dokument archiwalny
 

Zadania powierzone

 

Środki finansowe na zadania powierzone są planowane w budżecie Miasta Krakowa i wyodrębniane wg poszczególnych dziedzin do właściwych jednostek organizacyjnych. Wysokość środków rozdzielana jest na poszczególne Dzielnice wg odpowiednich algorytmów ustalonych w szczegółowych procedurach planowania i realizacji zadań powierzonych. Dzielnice uwzględniając potrzeby oraz możliwości realizacji określają w formie uchwały swoich Rad listy rankingowe zadań. Wydziały i jednostki dokonują oceny techniczno – finansowych możliwości realizacji zadań, ewentualnie dokonują ich weryfikacji w porozumieniu z Dzielnicą. Po zatwierdzeniu uchwały merytorycznej i budżetowej zostają uruchomione środki finansowe na zadania. Wydziały i jednostki przystępują do realizacji. Dzielnice sprawują kontrolę nad realizacją tych zadań z możliwością wnioskowania o zmianę realizatora włącznie. Mają również możliwość zmian zadań w toku realizacji.

 

Odpowiedzialność i wzajemne relacje pomiędzy uczestnikami systemu zadań powierzonych obrazuje diagram.

 

 

Dzielnice decydują o wyborze szczegółowych zadań w ramach:

 


1. prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - zobacz więcej

 

2. prac remontowych żłobków - zobacz więcej

 

3. prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia - zobacz więcej

 

4. modernizacji ogródków jordanowskich - zobacz więcej

 

5. tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  - zobacz więcej

 

6. budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem - zobacz więcej

 

7. lokalnych wydarzeń kulturalnych - zobacz więcej

 

8. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" - zobacz więcej

 

9. problematyki osób niepełnosprawnych - zobacz więcej

 

10. budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (zadanie powierzone przekazane Dzielnicom uchwałą nr LXX/912/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r.) - zobacz więcej

 

 

 

System zadań powierzonych Dzielnic Miasta Krakowa zdobył nagrodę Agencji Rozwoju Komunalnego z wyróżnieniem w konkursie "INNOWACJE W MIASTACH" MIASTO 2000 - zobacz więcej

 

 

 

Zarządzenie Nr 1312/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.05.2015 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa