Statuty Dzielnic

 

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statuty Dzielnic ustalone przez Radę Miasta Krakowa uchwałami z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania: Dzielnicy I Stare Miasto uchwała nr XCIX/1495/14 (z późn. zm.), Dzielnicy II Grzegórzki uchwała nr XCIX/1496/14 (z późn. zm.), Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwała nr XCIX/1497/14 (z późn. zm.), Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała nr XCIX/1498/14 (z późn. zm.), Dzielnicy V Krowodrza uchwała nr XCIX/1499/14 (z późn. zm.), Dzielnicy VI Bronowice uchwała nr XCIX/1500/14 (z póżn. zm.), Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała nr XCIX/1501/14 (z późn. zm.), Dzielnicy VIII Dębniki uchwała nr XCIX/1502/14 (z późn. zm.), Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki uchwała nr XCIX/1503/14 (z późn. zm.), Dzielnicy X Swoszowice uchwała nr XCIX/1504/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała nr XCIX/1505/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała nr XCIX/1506/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XIII Podgórze uchwała nr XCIX/1507/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała nr XCIX/1508/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała nr XCIX/1509/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała nr XCIX/1510/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie uchwała nr XCIX/1511/14 (z późn. zm.), Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwała nr XCIX/1512/14 (z późn. zm.).

 

Statuty Dzielnic (w plikach pdf)

 

Statuty są podstawowymi dokumentami, które regulują zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta - osiemnastu Dzielnic Krakowa. Statuty określają w szczególności nazwę i obszar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej czyli Ordynację Wyborczą, organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 

Organami Dzielnicy są jej Rada i Zarząd.

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wybór i odwoływanie Zarządu,

2) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności,

3) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 3 oraz § 65 ust 3 Statutu,

4) występowanie z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie zadań określonych w § 5 Statutu,

5) wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań określonych w § 3 pkt. 5 Statutu,

6) powoływanie komisji Rady.

 

Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady,

3) występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnienia Rady, zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu,

4) konsultowanie i opiniowanie wszystkich etapów planowania i realizacji zadań wskazanych przez Dzielnicę w ramach środków wydzielonych do jej dyspozycji,

5) monitorowanie poziomu rozdysponowania środków będących w dyspozycji Dzielnicy,

6) gospodarowanie mieniem Dzielnicy,

7) zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy,

8) opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu,

9) umożliwienie pełnienia w siedzibie Rady i Zarządu dyżurów Radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy,

10) opiniowanie kandydatów na kierowników rewirów dzielnicowych i kierowników posterunków Policji i Straży Miejskiej, w wypadku uzyskania stosownego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta,

11) inne kompetencje wynikające z niniejszego Statutu.