Dokument archiwalny

Przykładowe wyliczenie dodatku mieszkaniowego

Przykład 1 - mieszkanie własnościowe

Gospodarstwo 1-osobowe
Pow. użytkowa - 42 m.kw., instalacje c.o. ccw, gazowa
Dochód - 900 zł
Wydatki (koszty zarządu nieruchomością wspólną*, c.o., ccw, zimna woda, ścieki, śmieci) - 275,40 zł
Przeliczenie wydatków na pow. normatywną, tj. 275,40 zł : 42 m.kw. x 35 m.kw.= 229,50 zł
Dodatek mieszkaniowy, tj. 229,50 (wydatki) - 135,00 zł (15% dochodów) = 94,50 zł

Przykład 2 - mieszkanie z zasobu gminy

Gospodarstwo 5 -osobowe
Pow. użytkowa - 53 m.kw., brak instalacji c.o., ccw, gazowej; cena 1 kWh = 0,41 zł
Dochód - 2000 zł; 400/os.
Wydatki (czynsz, zimna woda, ścieki, śmieci) - 220 zł
Wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału:
- z tytułu braku c.o., tj. 53 m.k.w. x 5 kWh x 0,41 zł = 108,65 zł
- z tytułu braku ccw, tj. 5 osób x 20 kWh x 0, 41 zł = 41,00 zł
- z tytułu braku gazu , tj. 1 osoba x 10 kWh x 0,41 zł + 4 osoby x 2 kWh x 0,41 zł = 7,38 zł
Łącznie wydatki do obliczeń, tj. 377,03 zł
Dodatek mieszkaniowy, tj. 377,03 zł (wydatki) - 200 zł (10 % dochodów) = 177,03 zł,
w tym ryczałt wypłacany wnioskodawcy: 73,73 zł (157,03zł/377,03 zł x 177,03 zł )
a dla zarządcy = 103,30 zł


Przykład 3 - mieszkanie spółdzielcze

Gospodarstwo 2-osobowe
Pow. użytkowa - 35,86 m.kw., instalacje c.o., gazowa
Dochód - 865,48 zł; 432,74/os.
Wydatki (eksploatacja i remonty*, c.o., zimna woda, ścieki, śmieci) - 225,11zł; cena 1 kWh = 0,41 zł
Wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału:
- z tytułu braku ccw, tj. 2 osoby x 20 kWh x 0, 41 zł = 16,40 zł

Łącznie wydatki do obliczeń, tj. 241,51 zł
Dodatek mieszkaniowy, tj. 241,51 (wydatki) - 103,86 zł (12% dochodów) = 137,65 zł

w tym ryczałt dla wnioskodawcy: 9,35 zł (16,40 zł/241,51zł x 137,65 zł),
a dla zarządcy: 128,30 zł

 
*) zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatki te przyjmuje się do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy