Obowiązki Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony zdrowia wyznaczają m.in. następujące akty prawne:


1) jednolity tekst ustawy z dnia 9 października 2017 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie, z którą do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu spraw ochrony zdrowia;


2) ustawa z dnia 9 października 2017 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), na mocy, której powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia (Gmina Miejska jako miasto na prawach powiatu);


3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), zgodnie, z którą do zadań własnych Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
a) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
b) analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany,
c) promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu,
d) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
e) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
f) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
g) wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Miasta Krakowa,
h) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
i) przekazywanie marszałkowi województwa małopolskiego informacji o realizowanych na terenie Miasta Krakowa programach zdrowotnych.

 

4) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, z której wynika nadzór Gminy Miejskiej Kraków jako podmiotu tworzącego wobec trzech podmiotów leczniczych (dwa szpitale miejskie oraz jeden zakład opiekuńczo-leczniczy).

 

5) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz.U.2016.157 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, z której wynika nadzór nad 22 żłobkami samorządowymi.

 

6)ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; w zakresie odnoszącym się do tzw. medycyny szkolnej: działalność gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych.


7) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.:Dz. U. z 2016, poz. 1868 z późn. zm.) - w zakresie dotyczącym obowiązków władz powiatowych.


8) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) w ramach ustalania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych.


9) ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 879 z późn. zm.) - w granicach administracyjnych Miasta Krakowa znajduje się „Uzdrowisko Swoszowice" i dlatego władze miejskie realizują tzw. zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych Uzdrowiska.
 

10) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)- w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi - transport zwłok i zwłok zakaźnych oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych na terenie Krakowa.