Archiwum BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Dokument archiwalny

Komunikat nr 3/2009
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
z dnia 3.08.2009 r.

w sprawie obowiązków uczestników procesu budowlanego
związanych z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PINB w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina o spoczywających na uczestnikach procesu budowlanego obowiązkach związanych z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zm.) stanowi, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy - Prawo budowlane do podstawowych obowiązków projektanta należy m.in. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W oparciu o powyższą informację kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej (art. 21a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych poniżej w pkt 1 - 10 lub
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
Szczegółowy zakres ww. robót budowlanych, a także zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Art. 22 ustawy - Prawo budowlane do podstawowych obowiązków kierownika budowy zalicza:
- koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.
Ponadto kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych, a także budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 ustawy - Prawo budowlane). Należy podkreślić, że powyższe ogłoszenie stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 3a ustawy - Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn zm.) przedmiotowe ogłoszenie umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno ono zawierać:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Inwestor zawiadamiając organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, dołącza na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (art. 41 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane).
PINB w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że zgodnie z art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy podlega karze grzywny. Orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ponadto PINB w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (m.in. projektant, kierownik budowy/robót), które dopuściły się wykroczeń określonych ustawą - Prawo budowlane (Rozdział 10 ustawy - Prawo budowlane).
Wywiązywanie się przez uczestników procesu budowlanego z nałożonych na nich przepisami prawa budowlanego obowiązków dotyczących planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, podlega sprawdzeniu w ramach kontroli prowadzonych przez pracowników Inspektoratu.