Ochrona środowiska przed hałasem

Zasady dotyczące ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Instrumentami zarządzania klimatem akustycznym są między innymi decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, mapa akustyczna oraz program ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna Krakowa z 2002 r. jako pierwsza w Polsce sporządzona została w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska dostosowaną do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Podstawowe kierunki działań z mapy akustycznej zostały przeniesione do Programu ochrony środowiska, w ramach którego został stworzony między innymi „doraźny program budowy ekranów akustycznych”.
Z uwagi na obowiązujące przepisy zawarte w Dyrektywie 2002/49/WE oraz ustawie Prawo ochrony środowiska, która nakłada obowiązek sporządzania przez Prezydenta co 5 lat mapy akustycznej, w 2007 i 2012 roku została zaktualizowana mapa akustyczna Krakowa, która stanowi obecnie istotne narzędzie wspomagające prowadzenie polityki ekologicznej Miasta. Mapa wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zawiera kompendium wiedzy na temat klimatu akustycznego, umożliwia prawidłowe zarządzanie infrastrukturą miejską oraz jest pomocna przy podejmowaniu decyzji w sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne. Na kilkudziesięciu mapach przedstawiono zarówno emisję hałasu do środowiska w ujęciu globalnym, jak i zaprezentowano obszary o szczególnym narażeniu na hałas komunikacyjny przy użyciu wskaźników LDWN (dzień-wieczór-noc) i LN (noc).

Uchwałą NR XCII/1379/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 grudnia 2013 r. przyjęty został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 - 2018''. W Programie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu przywrócenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane będą w latach 2014 - 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji. 


Mapa Akustyczna Miasta Krakowa