Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Kraków dnia 02.10.2007 r.

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej przy  ul. Praskiej 25 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

 

 

 

Administrator

 

 

 

.............................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termin składania dokumentów: do dnia 17.10.2007 r.

 

 

 

 

 

 

I. Wymagania obligatoryjne

a)obywatelstwo polskie

b)ukończony 18 rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych

c)wykształcenie średnie

d)osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie

e)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

 

 

II. Wymagania  faktyczne

a)umiejętność  obsługi komputera w zakresie programu gospodarki inwentarzowej

b)co najmniej 2 letni staż pracy

c)osoba nie karana

d)zdolność do czynności prawnych

e)znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

 

 

 

III. Warunki pracy

a) wymiar czasu pracy: pełny etat

b)wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od  1582,60 zł do 1766,60 zł

c)inne dodatki zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 02.08.2005 r. Dz.U.146,poz.1222 z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d)pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony, z możliwością zawarcia

w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

 

 

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a)prowadzenie ksiąg` inwentarzowych  środków trwałych w używaniu

b)prawidłowe oznakowanie całego inwentarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

c)uzgadnianie stanów zbiorczych książek inwentarzowych ze stanem w Dziale Księgowości okresowo  w zakresie wartości

d)współudział w kasacjach okresowych  środków trwałych w używaniu i wycena protokołów sprzętu kasowanego

e)uzgadnianie stanów wartościowych ksiąg inwentarzowych ze stanem księgowym

f)prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną

g)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

h)nadzór nad wyposażeniem pokoi w DPS

i)prowadzenie gospodarki materiałów biurowych

j)prowadzenie archiwum DPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV)

b)list motywacyjny

c)dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

dyplomu do wglądu oryginał

d)zaświadczenie lekarskie

e)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  

f) dokument stwierdzający tożsamość

g)oświadczenie o niekaralności

h)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 

 

VI. Metody selekcji kandydatów

a)sprawdzian wiedzy ustny

b)rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25, pocztą na adres DPS z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko:  Administrator” w terminie do 17.10.2007 r.

 

 

 

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do DPS.

 

 

 

O terminie przeprowadzenia sprawdzianu  i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 

 

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Informacja w wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej /www.dpspraska.webpark pl/, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

 

 

mgr inż. Stefan Skrzyński

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy  Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej  30-329 Kraków ul. Praska 25

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stefan Skrzyński  Dyrektor

 

 

 

Osoba publikująca: Redakcja BIP