Dokument archiwalny
ZEZWOLENIA


Zezwolenie - to wyrażenie zgody na działalność w ramach obowiązującego prawa. Organy zezwalające wydają zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca spełni wszystkie przewidziane prawem warunki. Uzyskanie zezwolenia wymagane jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220 poz. 1447) oraz w odrębnych ustawach.

 

Zakres działalności Podstawa prawna Kto udziela Kontakt Uwagi
Sprzedaż napojów alkoholowych w handlu i gastronomii Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Prezydent Miasta

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych

31-549 Kraków

al. Powstania Warszawskiego 10

Tel. 12 616 93 04/06

12 616 93 22

kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

 

Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictwo 17 zł,
 • opłata podstawowa za korzystanie z zezwoleń:

Kat.A (tj. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa) i kat. B (tj. o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa) po 525 zł/rocznie

Kat. C (tj. o zawartości alkoholu powyżej 18%) - 2100 zł/rocznie

Uwaga: zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydają:

 • o zawartości do 18% alkoholu - marszałek województwa,
 • o zawartości powyżej 18% alkoholu - minister ds. gospodarki.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.z 2005r Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa / Krakowski Zarząd Komunalny

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

Tel. 12 616 70 00

(składanie dokumentów na Dzienniku Podawczym)

Dział Czystości i Gospodarki Odpadami

ul. Za Torem 22

30-542 Kraków

Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictwo 17 zł,
 • za zezwolenie - 107 zł
Zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), Marszałek Województwa Małopolskiego/ Departament Gospodarki i Infrastruktury

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Transportu i Komunikacji

30-017 Kraków
ul. Racławicka 56

 
tel. 12 63 03 380

fax. 12 63 03 382

kontakt: pw.sekretariat@umwm.pl

 

Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictwo 17 zł,
 • za zezwolenie - 433 zł
Rybołówstwo Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie(Dz. U. Nr 62, poz. 574) Minister właściwy ds. rybołówstwa lub właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Departament Rybołówstwa  


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Tel. 22 623 14 71

Fax: 22 623 22 04

www.minrol.gov.pl

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo oraz w różnej wysokości w zależności od rodzaju zezwolenia lub licencji.
Założenie lotniska Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Departament Rynku Transportu Lotniczego

Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej


ul. M. Flisa 2 
02-247Warszawa

Tel. 22 520 73 79

22 520 73 49

www.ulc.gov.pl

 
Utworzenie i prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.(Dz. U. Nr 169, poz. 1385) Komisja Nadzoru Bankowego

Generalny Inspektorat
Nadzoru Bankowego

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa


Tel.: 22 262 55 55
22 262 50 00 
kontakt:
sekretariat.ginb@nbp.pl

Działalność mogą
prowadzić
spółki akcyjne

na podstawie
zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego
Działalność w zakresie zarządzania specjalną strefą ekonomiczną Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.274 Rada Ministrów   Działalność w zakresie zarządzania specjalną strefą ekonomiczną mogą prowadzić jedynie firmy działające w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Działalność bankowa Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Komisja Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski

Komijsa Nadzoru Bankowego

00-990 Warszawa

Pl. Powstańców Warszawy 1

tel. 22 262 50 00

fax. 22 262 51 11

kontakt: knf@knf.gov.pl

Działalność może być prowadzona jedynie przez osoby prawne.
Działalność ubezpieczeniowa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 Nr 124, poz 1151 z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. 22 262 50 00

www.knf.gov.pl

Działalność przeznaczona wyłącznie dla spółek akcyjnych i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe Ustawa z dnia 22 maja 2003 o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2010 r Nr 11 poz 66 ze zm.) Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. 22 262 50 00

fax 22 262 51 11

www.knf.gov.pl

Jest wykonywane
wyłącznie
przez agentów
ubezpieczeniowych
lub brokerów
ubezpieczeniowych
Działalność pocztowa Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r.  Nr. 189 poz 1159 z późn. zm) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa
tel. 22 53 49 190
fax 22 53 49 162
kontakt:
uke@uke.gov.pl

Prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowanego kupca, jako niezarejestrowanego kupca oraz działalność przedstawiciela podatkowego Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz 257 z późn. zm.) Włąściwy Naczelnik Urzędu Celnego Urzędy i Oddziały Celne wg właściwości.

Bliższe informacje:

Izba Celna Kraków,

al. Krasińskiego 11b,

tel. 12 629 03 00,

kontakt: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl

Urząd Celny,

31-223 Kraków,

ul. Pachońskiego 3,

tel. 12 68 14 100

fax: 12 68 14 109

kontakt:

sekretariat.uc-krakow@kra.mofnet.gov.pl

Działalność funduszu inwestycyjnego Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004r Nr. 146 poz.1546 ze zm.) Komisja Nadzoru Fiansowego

Komisja Nadzoru Fiansowego

Plac Powstańców Warszawy 1,

00-950 Warszawa,

tel. 22 33 26 600

www.knf.gov.pl

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną i może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo.
Urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i audiotekstowych Ustawa z dnia 29 listopada 2009 r. o grach hazaedowych (Dz. U. Nr 201 poz 1540 z późn. zm.) Dyrektor Izby Celnej w Krakowie

Izba Celna

al. Krasińskiego 11b

31-111 Kraków

tel.: 12 629 03 00

kontakt: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl

(w przypadku organizacji gier na terenie woj. małopolskiego)

Ministerstwo Finansów

00-916 Warszawa

ul. Świętokrzyska 12

www.mf.gov.pl

(w przypadku organizacji gier na obszarze większym)

Mogą być prowadzone przez osoby fizyczne.

 

Prowadzenie działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki lub prowadzenie rynku pozagiełdowego Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Minister Finansów lub Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. 22 33 26 600

www.knf.gov.pl

Działalność przeznaczona wyłącznie dla spółek prawa handlowego.
Udzielanie zezwoleń na przywrócenie akcji formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 1884, poz. 1539 ze zm.) Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. 22 33 26 600

fax 22 262 51 11

kontakt: knf@knf.gov.pl

www.knf.gov.pl

Działalność przeznaczona m.in. dla osób fizycznych będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu przytoczonej ustawy.
Działalność funduszy emerytalnych Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. – o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansoego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 33 26 600

fax 22 262 51 11

kontakt: knf@knf.gov.pl


www.knf.gov.pl

 

Może być prowadzona wyłącznie w formie towarzystwa emerytalnego (spółki akcyjnej).
Prowadzenie giełdy towarowej Ustawa z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 121 poz.1019 z późn. zm.) Minister Finansów

Ministerstwo Finansów

00-916 Warszwa

ul. Świętokrzyska 12

www.mf.gov.pl

Wyłącznie przez spółki akcyjne
Gospodarka odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

1) Wojewoda

2) Marszałek Województwa (od 1 stycznia 2008r.)

3) Prezydent Miasta (jako starosta grodzki)

1) Małopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Infrastruktury

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

tel. 12 422 62 06

12 392 19 17

fax 12 392 19 17

2) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wielicka 72

30-552 Kraków

tel. 12 63 03 140

fax 12 63 03 141

kontakt: sekretariat.sw@malopolska.mw.gov.pl

3) Urząd Miasta Krakowa

Wydział Kształtowania Środowiska,

os. Zgody 2,

31-949 Kraków,

tel. 12 616 88 92

12 616 88 93

www.bip.krakow.pl/idz

 

Opłaty skarbowe:

 • 17 zł za pełnomocnictwo oraz w różnej wysokości w zależności od rodzaju zezwolenia lub zaświadczenia
Działalność instalacji i napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, jeżeli to wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych Ustawa z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach (Dz. U z 2004 Nr 243 poz. 2441 z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Miar

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 93 99

kontakt: informacja@gum.gov.pl

Ustala organ zezwalający w zależności od rodzaju zezwolenia.
Działalność prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Prezydent Miasta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Senatorska 1

30-106 Kraków

tel. 12 42 42 300

kontakt: office@mpwik.krakow.pl

Wg taryfy zatwierdzonej przez Radę Gminy.
Działalność w zakresie leczenia substytucyjnego, wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, zbioru mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi, przywozu z zagranizy i wywozu za granicę środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz prekursorów grupy 1, obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekurorami grupy 1, uprawy i kontraktacji upraw maku lub konopi włóknistych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)

1)Marszałek Województwa

2) Prezydent Miasta

3) Główny Inspektor Farmaceutyczny

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

tel. 12 63 03 202

fax 12 63 03 524

kontakt: ps.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl

Sekretariat Dyrekcji

ul. Radziwiłłowska 1

31-026 Kraków

tel. 12 630 32 02

fax 12 630 35 24

2) Urząd Miasta Krakowa

Wydziała Kształtowania Środowiska

os. Zgody 2

31-949 Kraków

tel. 12 616 88 93

kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

(w zakresie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych)

3) Główny Inspektorat Farmaceutyczny

ul. Długa 38/40

00-238 Warszawa

tel. 22 831 42 81

kontakt: gif@gif.gov.pl

(w pozostałym zakresie)

Opłaty skarbowe:

 • za pełnomocnictwo 17 zł,
 • na uprawę maku lub konopi włóknistych - 30 zł,
 • na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży - 125 zł.
Prowadzenia laboratorium referencyjnego Ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( Dz. U. z 2007r. Nr 36 poz.233 z późn. zm.) Minister właściwy ds. środowiska

Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony
Przyrody

00-922 Warszawa

ul. Wawelska 52/54


fax: 22 579 23 66

fax 22 579 27 30


kontakt: Departament.Leśnictwa.Ochrony. Przyrody.i.Krajobrazu@mos.gov.pl

Opłaty skarbowe:

 • 17 zł za pełnomocnictwo
 • 3466 zł za zezwolenie
Wytwarzania produktów leczniczych Ustawa z dnia 6 września 2001r., -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Główny Inspektor Farmaceutyczny

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Długa 38/40

Warszawa
tel. 22 831 42 81
fax 22 831 02 44

kontakt: gif@gif.gov.pl

Opłaty określa organ zezwalający.
Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatów sąsiadujących Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) Prezydent Miasta

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego

(składanie dokumnetów na Dzienniku Podawczym)

 

 Opłaty skarbowe:

 • 17 zł za pełnomocnictwo
Działalność regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) Marszałek Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Transportu i Komunikacji

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

Tel. 12 630 33 80

fax 12 630 33 82

kontakt: pw.sekretariat@umwm.pl

Dot. przewozu na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu w ramach jednego województwa.
Działalność regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) Prezydent Miasta

Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie

Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego,

31-586 Kraków

ul. Centralna 53 pok.212

Tel. 12 616 74 23

dot. linii komunikacyjnych w komunikacji miejskiej (wyłącznie na terenie Krakowa)
Hodowla zwierząt laboratoryjnych lub dostarczanie zwierząt doświadzcalnych Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzetach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

31-410 Kraków

ul. Lublańska 11

tel. 12 411 25 69

kontakt: miw_kr@wp.pl 

 
Wykonywanie planów urządzenia lasu Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) Minister własciwy ds. środowiska

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 22 579 29 00

kontakt: info@mos.gov.pl

 

Utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych

31-549 Kraków

al. Powstania Warszawskiego 10

tel. 12 616 92 48

 kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

 

Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictwo 17 zł
 • za zezwolenie 25 zł za każdy m2 powierzchni sprzedaży, nie więcej niż 0,5% deklarowanej wartości inwestycji.
Wykonywanie działalności zwiążanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276)

Prezes Państowej Agencji Atomistyki

Państowa Agencja Atomistyki

00-522 Warszawa

ul. Krucza 36

Opłata skarbowa:

 • za pełnomocnictow 17 zł
 • w zależności od zezwolenia 209 zł, 514 zł i 1023 zł
Prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 ze zm.) Prezes Głównego Urzedu Miar

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 93 99

22 581 95 31

kontakt: informacja@gum.gov.pl

Ustala organ zezwalający w zależności od rodzaju zezwolenia.