Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”.

 

1. Z treścią ww. dokumentu można się również zapoznać :

• w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, pok. 111, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30),

• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu – serwis Urzędu Miasta Krakowa.

 

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 4 lipca 2018 r.:

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

• w ramach spotkań konsultacyjnych wymienionych w pkt. 6,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

 

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.

 

4. Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023” dotyczącym udziału społeczeństwa.

 

5. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

6. W ramach udziału społeczeństwa odbędą się spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowany zostanie projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

obszar Śródmieście i Krowodrza – dzielnice: I, II, III, IV, V, VI, VII - 15 czerwca 2018 r. w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 o godz. 16.00;

obszar Nowa Huta i Podgórze – dzielnice: VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII - 21 czerwca 2018 r. w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 o godz. 16.00.

 

 

 

Załączniki:

1. Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data aktualizacji:
2018-06-07