Dokument archiwalny
OTWARTY KONKURS OFERT - KRAKOWSKI PRODUKT TURYSTYCZNY

Prezydenta Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 

Tytuł zadania publicznego: Krakowskie Produkty Turystyczne obejmującego 4 priorytety tj:

I. „Poznaj Twój Kraków”

II. „Kraków wielu pokoleń”

III. „Lekcje w przestrzeni miasta”

IV. „Kraków, miasto-twierdza”

 

 

 

 

Komórka realizująca: Wydział Promocji i Turystyki 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 350 000 zł

 

Termin realizacji zadania:  Okres realizacji całości zadania powinien obejmować okres nie wcześniej niż 11 czerwca 2018 i nie później niż 31 grudnia 2018.

 

 

Miejsce realizacji zadania: obszar terytorialny Gminy Miejskiej Kraków

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 nie przeznaczyłana realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

 

Warunki realizacji zadania publicznego (dla wszystkich 4 priorytetów):

 

 • Zwiedzanie Krakowa, polega nie tylko na zapoznaniu się z najważniejszymi atrakcjami, o których mowa w przewodnikach. To także atmosfera miasta, którą (zgodnie z badaniami Ruchu Turystycznego w Krakowie) szczególnie cenią goście odwiedzający Kraków, a którą tworzą m.in. mieszkańcy miasta. Wiąże się to ze zmianami w modelach wyjazdów turystycznych, według których turyści coraz częściej ponad atrakcjami turystycznymi stawiają poznanie lokalnej kultury i klimatu miejsca, a więc wartości niematerialnych, za których kreowanie (w dobrym i złym kontekście) niejako „odpowiedzialni” są właśnie mieszkańcy. Realizacja zadania publicznego „Poznaj Twój Kraków” ma m.in. na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na ich rolę w budowaniu wizerunku i atmosfery miasta.

 • Ważnym aspektem zadania publicznego jest zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie, ze zwróceniem uwagi jego końcowych beneficjentów na rolę turystyki w Krakowie, kształtowanie podejścia do turysty, czynny udział w tworzeniu nowych produktów turystycznych, prezentację obszarów i obiektów poza ścisłym centrum miasta, atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo.

 • Konkurs ma na celu wzmocnienie potencjału Miasta w budowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku i atmosfery  Krakowa. Jej elementy to m.in. otwartość, wiedza, znajomość tradycji i obyczajów krakowskich. Z drugiej strony istotna dla kreowania atmosfery Krakowa jest również ogólna znajomość specyfiki i kultury rynków, z których przybywają do Krakowa turyści.

 • Podstawowymi produktami zadania powinny być opracowane projekty w postaci autorskich koncepcji, wpisujących się w zagadnienia, o których mowa w poszczególnych priorytetach.

 • Realizacja wycieczek w ramach projektu może mieć wyłącznie charakter pilotażowy i nie może stanowić głównego elementu w przedłożonej ofercie[1].

 • Realizacja wycieczek pilotażowych ma charakter promocyjny i badawczy: jej celem jest zaprezentowanie treści projektu mieszkańcom oraz zebranie ich opinii. Dlatego też musi wiązać się z pozyskaniem od uczestników wycieczek ankiet, wywiadów lub opinii w innej formie, które zostaną przekazane wraz ze sprawozdaniem w wykonania zadania publicznego.

 • Składane oferty powinny uwzględniać markotwórczą rolę Krakowa, mogą przyjąć charakter cykliczny, skupiać się na określonej grupie odbiorców lub być dedykowane szerokiemu gronu odbiorców.

   

I. „Poznaj Twój Kraków”:

 

Tempo współczesnego życia nie sprzyja poznawaniu otaczającego świata, w tym własnego miasta, które może zaoferować o wiele więcej, niż przysłowiowe Stare Miasto i Kazimierz. Warto, aby wyeksponować te mniej znane atrakcje, jak  np. na kopiec Wandy, czy Krakusa, opactwa w Tyńcu, czy Mogile,  Park Bednarskiego i Zalew Nowohucki, Swoszowice, czy Bodzów i Kostrze. Projekty realizowane w ramach priorytetu I mają na celu poszerzenie horyzontów krakowian, poprzez m.in. zapoznanie ich z atrakcyjnymi obszarami i obiektami poza centrum miasta, z tradycjami i obyczajami Krakowa, z wielokulturowością, która na stałe wpisała się w życie Krakowa, z zielonymi zakątkami Krakowa, czy też ukazywać jak miasto zmienia się w zależności od pory dnia, czy roku. Realizacja zadania w myśl zasady: „poznaj Kraków i wciel się w rolę turysty w swoim własnym mieście”.

Projekty w ramach priorytetu I powinny być adresowane do osób, których obowiązki zawodowe lub zainteresowania związane są z kontaktem z turystami odwiedzającymi Kraków. Badania wpływu ekonomicznego na gospodarkę Krakowa ukazały, że co dziesiąta osoba pracująca w Krakowie zatrudniona jest w sektorze turystycznym lub okołoturystycznym, dlatego znajomość pełnej oferty Krakowa jak i specyficznych potrzeb odwiedzających miasto gości jest tak ważna.

 

Produkty w ramach priorytetu I powinny:


• podkreślać rolę atrakcji na obszarach poza centrum miasta,

• uwypuklać rolę wielokulturowego charakteru Krakowa,

• mieć charakter markotwórczy,

• przyjąć formę cykliczną

• promować aktywny styl życia, poznawanie krakowskiej przyrody, kultury i historii,

• mieć charakter edukacyjny,

• uwzględniać aspekt gościnności wobec przyjezdnych.

 


Przykładowe produkty w ramach priorytetu I to:

 

 1. Stworzenie autorskiego programu oferty czasu wolnego polegającej na opracowaniu tematycznych form aktywności turystycznej np. rowerem przez Kraków lub ciekawostki przyrodnicze miasta. Przeprowadzenie wycieczek pilotażowych, których celem jest weryfikacja wartości i atrakcyjności przygotowanej oferty, zebranie opinii od uczestników. Obiekty i obszary ujęte w ofercie muszą być ogólnodostępne. Dopuszcza się ujęcie obiektów z wejściem biletowanym.

 2. Stworzenie autorskiego programu zwiedzania Krakowa, a następnie realizacja programu, która polegać ma na przeprowadzeniu w formule otwartej, cotygodniowych tematycznych wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem oferty poza ścisłym centrum miasta i okresu pozasezonowego. Nie będą brane pod uwagę projekty skierowane do wąskiego grona odbiorców, realizowane w postaci pojedynczych wycieczek.

 3. Stworzenie planu cyklicznych szkoleń, w tym dla mieszkańców pracujących w sektorze turystyki, z zakresu wielokulturowości miasta, podejścia do odwiedzających Kraków gości, oferty miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza centrum miasta i alternatywnych form zwiedzania miasta, (np. przyjaznych środowisku), potrzeb odwiedzających Kraków gości, itp. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów według przyjętego planu szkoleń. Promocja szkoleń wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych obsługujących bezpośrednio i pośrednio turystów w Krakowie,

 4. Opracowanie autorskich ofert turystycznych tematycznych, wraz z ich promocją, stworzeniem rocznego programu cyklicznych markotwórczych akcji wraz z ich przeprowadzeniem.

   

II. „Kraków wielu pokoleń”:

 

Adresatami działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa powinny być różne grupy wiekowe i społeczne: dzieci i młodzież, rodziny, seniorzy. Dla każdej z tych grup należy przygotować odrębną ofertę, można także sformułować dla nich wspólną propozycję, zgodnie z panującym obecnie trendem łączenia pokoleń.

Krakowscy seniorzy mogą zaoferować swój czas, wiedzę, a nade wszystko pamięć i doświadczenie z lat swej młodości, które dla młodego pokolenia są często anonimowe. Z kolei młodzież najlepiej odnajduje się w dzisiejszej, przepełnionej technologią rzeczywistości, często stanowiącej dla osób starszych istotną barierę, którą mogą napotkać także podczas zwiedzania: w muzealnych ekspozycjach wyposażonych w multimedia, podczas używania aplikacji mobilnych, czy nawet serwisów internetowych dedykowanych turystom.

Kolejną, bardzo zróżnicowaną, grupą odbiorców krakowskich produktów turystycznych są rodziny. Mogą być to rodzice z małymi, czy nieco większymi dziećmi, dziadkowie z wnukami, a nawet rodziny wielopokoleniowe. Łączy ich jedno –chęć ciekawego spędzenia czasu wolnego w rodzinnym gronie. Oferta dla rodzin ma więc na celu zachęcenie do skorzystania w wolnym czasie z atrakcji Krakowa.

Priorytet II ma na celu stworzenie ofert dedykowanych seniorom, rodzinom i młodzieży, ich promocję wśród grup docelowych oraz pomoc w skorzystaniu z oferty. Dodatkowym elementem jest animowanie współpracy środowisk senioralnych i młodzieży poprzez tworzenie ofert adresowanych do obu tych grup. Szczególnie istotne jest dopasowanie ofert do charakteru i potrzeb poszczególnych grup, tak, aby były one interesujące dla odbiorców.

 

Produkty dla seniorów w ramach priorytetu II powinny:

 

 • opierać się o atrakcje dostępne seniorom (w zakresie ceny, dojazdu, udogodnień w obiektach),

 • skupiać się na obszarach i obiektach, które w ostatnich dziesięcioleciach uległy znacznej metamorfozie oraz tych, które  zostały zachowane w niezmienionej formie,

 • uwzględniać zaangażowanie młodego pokolenia w pomoc seniorom.

   

Produkty dla młodzieży w ramach priorytetu II powinny:

 

 • uwzględniać potrzeby i zainteresowania młodzieży w zakresie atrakcyjnej prezentacji treści,

 • uwzględniać nowe technologie,

 • skupiać się na obszarach i obiektach, które w ostatnich dziesięcioleciach uległy znacznej metamorfozie oraz tych, które  zostały zachowane w niezmienionej formie,

 • edukować i uczyć postaw patriotycznych

 • uwzględniać zaangażowanie młodego pokolenia w pomoc seniorom.

   

Produkty dla rodzin w ramach priorytetu II powinny:

 

 • uwzględniać modele rodzin, które korzystają z krakowskiej oferty turystycznej

 • bazować na atrakcjach turystycznych, którymi zainteresują się co najmniej dwa pokolenia.

 

Przykładowe produkty w ramach priorytetu II to:

 

 1. Stworzenie oferty czasu wolnego polegającej na opracowaniu dedykowanych produktów/ofert turystycznych dla określonych grup wiekowych, uwzględniających indywidualne potrzeby każdej z nich. Przeprowadzenie wycieczek pilotażowych, których celem jest weryfikacja zasadności popularyzowania stworzonej oferty, zebranie opinii od uczestników. Obiekty i obszary ujęte w ofercie muszą być ogólnodostępne. Dopuszcza się ujęcie obiektów z wejściem biletowanym,

 2. Stworzenie planu cyklicznych szkoleń, w tym dla mieszkańców pracujących w sektorze turystyki, z zakresu obsługi określonych grup wiekowych, takich jak np. młodzież, rodziny, seniorzy itp., ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań poszczególnych grup wiekowych. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów według przyjętego planu szkoleń. Promocja szkoleń wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych obsługujących bezpośrednio i pośrednio turystów w Krakowie.

   

III. „Lekcje w przestrzeni miasta”

 

W ramach obowiązujących szkolnych programów nauczania dzieci i młodzież poznają historię, kulturę i tradycje Krakowa, jednak ze względu na obszerność materiału często jest to wiedza fragmentaryczna i pobieżna. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia odbywających się w tkance miejskiej (a nie tylko w murach szkoły) zajęć o Krakowie.

Priorytet III zakłada przygotowanie kompleksowej oferty podkreślającej szczególnie ważną rolę Krakowa, w historii, sztuce, literaturze, tradycjach, zawierającej plany zwiedzania Krakowa w oparciu o podstawy nauczania, uwzględniającej wiek odbiorców. W skład całościowej oferty wchodzić powinny: materiały dydaktyczne dla nauczyciela, materiały dydaktyczne dla uczniów, szczegółowe scenariusze wycieczek w podziale na poszczególne przedmioty i tematy. Materiały należy przygotować w oparciu o podstawę programową,  a użyty styl i język powinien być dostosowany do danej grupy wiekowej.

Zadanie zakłada również szeroko zakrojoną promocję wśród szkół oraz realizację pilotażowych wycieczek. Celem długofalowym priorytetu jest stworzenie ujednoliconego programu dla szkół, opisującego Kraków jako miejsce m.in. ważnych wydarzeń historycznych, czy twórczości  artystycznej.

 

Produkty w ramach priorytetu III powinny:

 

 • podkreślać rolę Krakowa jako miejsca ważnych wydarzeń w dziejach, polskiej państwowości, kultury i sztuki.

 • stanowić pomoc naukową dla nauczycieli,

 • zachęcać do przeprowadzenia lekcji w przestrzeni miejskiej Krakowa,

 • promować Kraków jako źródło wiedzy z zakresu m.in. języka polskiego, sztuki, historii,

 • uwzględniać okres posezonowy, w tym ferie zimowe, przerwy świąteczne, czas organizacji zielonych szkół itp.

   

  Przykładowe produkty w ramach priorytetu III to:

   

 1. Opracowanie profilowanych ofert dla szkół (dzieci, młodzieży), ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej  i wieku uczniów. Oferty zawierać powinny dedykowane propozycje zwiedzania miasta lub poszczególnych atrakcji, stanowiąc jednocześnie formę zajęć lekcyjnych. Materiały dla nauczycieli i uczniów przygotowane powinny być osobno dla nauczania wczesnoszkolnego (klasy I-III), szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych. Przy tworzeniu oferty należy zwrócić uwagę na czas, w którym zwyczajowo tego typu zajęcia są organizowane. Elementem projektu musi być promocja i pilotaż oferty, których celem jest weryfikacja w środowisku szkolnym opracowanych materiałów,  oraz uwzględnienie opinii nauczycieli i uczniów, biorących udział w zajęciach pilotażowych,

 2. Stworzenie planu cyklicznych szkoleń, w tym dla nauczycieli, przewodników, pracowników z branży turystycznej i okołoturystycznej z zakresu oferty turystycznej miasta dedykowanej uczniom. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów według przyjętego planu szkoleń. Promocja szkoleń wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych obsługujących bezpośrednio i pośrednio turystów w Krakowie.

   

IV. „Kraków – Miasto Twierdza”

 

Kraków dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym w zakresie turystyki militarnej. Jest jednym z niewielu miast na świecie, w którym obecne są budowle obronne od wczesnego średniowiecza, do czasów współczesnych. Zadanie ma na celu popularyzację wiedzy o elementach obronności Krakowa, poprzez stworzenie nowych produktów dotyczących obiektów militarnych. Jednym z nich może być tematyczna trasa obronności Krakowa na przestrzeni wieków, dająca możliwość zwiedzania obiektów z całej historii Krakowa, jak i pogłębionego poznania określonego typu obiektów, jak np. austriackie fortyfikacje Twierdzy Kraków , schrony i inne obiekty militarne z okresu II wojny światowej i PRL.O dużym zainteresowaniu fortyfikacjami krakowskimi świadczy fakt, że organizowane wycieczki dla mieszkańców po wybranych obiektach cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Podniesienie rangi obiektów militarnych wymaga w pierwszej kolejności zinwentaryzowania ich pod kątem m.in. dostępności i na tej podstawie wybranie tych, które mogą wejść w skład oferty turystycznej (wiele obiektów jest obecnie dostępnych w niewielkim stopniu, bądź wcale niedostępnych).

 

Produkty w ramach priorytetu IV powinny:

 

 • określić stan obiektów militarnych, uwzględniając zasadność i możliwość ich zwiedzania oraz działania konieczne do ich szerszego udostępnienia zwiedzającym,

 • popularyzować wiedzę o historii obronności Krakowa,

 • opracować opis danego obiektu.


  Przykładowe produkty w ramach priorytetu IV to:

   

 1. Opracowanie dokumentu inwentaryzacyjnego, poprzedzonego wizjami lokalnymi. Realizacja projektu przyczyni się do uwypuklenia atrakcji turystycznej jaką są elementy obronności Krakowa, stworzy nowy produkt turystyczny w zakresie militarnej turystyki kulturowej. Dodatkowo wykonane prace inwentaryzacyjne stanowić będą materiał wyjściowy do sporządzania waloryzacji oraz prowadzenia innych projektów związanych z m.in. Twierdzą Kraków.

 2. Stworzenie planu cyklicznych szkoleń dla mieszkańców, w tym dla mieszkańców pracujących w sektorze turystyki, z zakresu turystyki militarnej. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów według przyjętego planu szkoleń. Promocja szkoleń wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych obsługujących bezpośrednio i pośrednio turystów w Krakowie.

 3. Stworzenie rocznego programu zwiedzania obiektów militarnych Krakowa. Przeprowadzenie wycieczek tematycznych z mieszkańcami, według przyjętego programu. Nie będą brane pod uwagę projekty skierowane do wąskiego grona odbiorców, realizowane w postaci pojedynczych wycieczek.

   

   

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 05.01.2018 oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:

http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow..html

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

 2. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane .

 3. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oferenta wynosi 5%. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego nie będą rozpatrywane.

 4. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego nie będą rozpatrywane.

 5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

 6. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

 7. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

 8. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową.

 9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 10. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent

  oraz Wydział Promocji i Turystyki dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

 11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

 12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 13. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

 14. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 15. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

 16. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 12.

 17. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 18. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 19. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

   

  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

   

 1. Okres realizacji całości zadania powinien obejmować okres nie wcześniej niż 10 czerwca 2018 i nie później niż 31 grudnia 2018.

 2. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl// i tworzy Profil Organizacji.

 3. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

 4. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub http://www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

 5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa  7 czerwca 2018 r. o godz. 12:30. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 pok. nr 18 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

   

  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

   

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub http://www.nawikus.krakow.pl

 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. nr 18 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa).

 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

  • złożenie oferty po terminie,
  • złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),
  • złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane),
  • złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
  • niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
  • złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  • złożenie oferty w nie jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
  • złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie
  • z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  • złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym,
  • złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) określonego w ogłoszeniu konkursowym,

       9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych

           ofert,   m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym

           konkursie ofert.

       10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

       11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

       12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod  względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

       13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria: 

  • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

  • kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

  • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),

  • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

  • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

       14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

       15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

       16. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie: 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

  oraz udostępnia się je w:

       17. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

 • nie zostanie złożona żadna oferta,

 • żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

   

  ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

   

 1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 2. Regulamin użytkowania systemu NAWIKUS został określny w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2851/2017 z dnia 27.10.2017 r.

 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie portalu informacyjnego http://www.nawikus.krakow.pl/

 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

 6. Po zalogowaniu się dostępna jest zakładka „Pomoc”, w której znajdują się wskazówki dotyczące korzystania z systemu, instrukcja użytkownika systemu NAWIKUS oraz link do formularza „Zgłoś problem” służącego do kontaktu z administratorem w razie wystąpienia problemu technicznego.

 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.

 8.  Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 9. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

 10. Organizacje, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z punktu wsparcia technicznego, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, ; w godzinach pracy UMK,  tj. w dni powszednie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy UMK, w godzinach od 8.30 do 15.30.

 11. W punkcie obsługi NAWIKUS możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na nr telefonu: tel. 12 616 7818, 12 616 7823 lub 728 366 319.

 12. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu NAWIKUS to: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana najnowsza wersja Mozilla Firefox/Waterfox lub Internet Explorer, zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

 13. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

   

  INFORMACJE O KONKURSIE:

   

  Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00 w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa

 • w pok. nr 16 lub pod numerem tel. 12 616 60 75, 12 616 60 62 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • pod numerem tel. 12 616 78 18 lub 12 616 78 23 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: turystyki i krajoznawstwa pn. Krakowskie produkty turystyczne obejmującego 4 priorytety tj. „Poznaj Twój Kraków”, „Kraków wielu pokoleń”, „Lekcje w przestrzeni miasta”, „Kraków, miasto-twierdza”.

 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

  1. przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

  2. do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

  3. do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe,

 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

 7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

  • są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  • nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922),
  • zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 maja 2018 roku o godz. 12:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa pok. nr 18 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: pt.umk@um.krakow.pl .
 3. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 21/2018 Prezydenta z dnia 5 stycznia 2018 r.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XC/2358/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 1659/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 


WYNIKI KONKURSU
[1] Z wyłączeniem priorytetu I, szczegółowe zasady związane z możliwą organizacją wycieczek, znajdują się w opisie priorytetu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KANTOR - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA BRZOSTOWSKA
Data wytworzenia:
2018-05-15
Data publikacji:
2018-05-15
Data aktualizacji:
2018-08-03