Dokument archiwalny
Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2018 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) w związku z uchwałą XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 39/2018 z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie określania terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji oraz przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018

 

Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2018 dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Kwota dofinansowania udzielanego przez Gminę Miejską Kraków

 

Wysokość dotacji udzielanych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wyniesie:

1) 1,70 zł (słownie jeden złoty 70/100) za godzinę opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie miasta Krakowa (dotacja przyznawana na wszystkie dzieci objęte opieką).

2) 2,40 zł (słownie dwa złote 40/100) za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałym na terenie miasta Krakowa (dotacja dodatkowa przyznawana na dzieci niepełnosprawne objete opieką).

 

Planowany czas udzielania dofinansowania – dotacja będzie udzielania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowe warunki dofinansowania

Szczegółowe warunki dofinansowania określa projekt umowy o udzielenie dotacji stanowiący załączniki Nr 1 do ogłoszenia.

 

Warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania:

1) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi być zarejestrowany w Rejestrze Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa lub Wykazie dziennych opiekunów.

2) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie złoży w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 15 stycznia 2018 roku do godz. 15.30 prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji „Wniosek o udzielenie dotacji w roku 2018”. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

 

Zastrzeżenie ewentualnych zmian udzielania dofinansowania

W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2018 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość podpisania umów na okres krótszy niż przewidywany czas udzielania dotacji. Umowy te zostaną przedłużone aneksem w trakcie ich obowiązywania.

 

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń względem Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Zał. Nr 1 [pdf]

Zał. Nr 2

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data aktualizacji:
2018-01-08