Dokument archiwalny
Nieodpłatna Pomoc Prawna - konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) w związku z art. 11 ust. 1-2 i ust. 6, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015.poz. 1255, Dz.U. z 2016r. poz. 1860).

 

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie jednej organizacji pozarządowej, prowadzącej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zakres zadania publicznego: Prowadzenie 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej

4 godziny dziennie. Usytuowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram, wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna określa Tabela nr 1.

 

Tabela nr 1: Usytuowanie i harmonogram prowadzenia 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków codziennie od poniedziałku do piątku.

 

l.p.

nazwa jednostki udostępniającej lokal

usytuowanie lokalu

dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

1

Urząd Miasta Krakowa

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

poniedziałek - piątek

godz. 07.30-11.30

2

poniedziałek - piątek

godz. 12.00-16.00

3

poniedziałek - piątek

godz. 16.30-20.30

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krakowie

ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28)

poniedziałek - piątek

godz. 15.30-19.30

5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

ul. Józefińska 14 (pokój
 nr 003)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

6

Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie

ul. Krakowska 55 (wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter)

poniedziałek - piątek

godz. 15.30-19.30

7

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

ul. Helclów 2 (pokój nr 10)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

8

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”)

poniedziałek - piątek

godz. 11.00-15.00

9

Rada Dzielnicy IV

ul. Białoprądnicka 3

poniedziałek - piątek

godz. 11.00-15.00

10

Urząd Miasta Krakowa

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

poniedziałek - piątek

godz. 12.00-16.00

11

godz. 16.00-20.00

12

Urząd Miasta Krakowa

ul. Daszyńskiego 22

poniedziałek - piątek

godz. 12.00-16.00

13

Urząd Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 6)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

14

Rada Dzielnicy XIV

os. Dywizjonu 303 nr 34
(sala dyżurów Radnych)

poniedziałek

godz. 09.00-13.00

wtorek

godz. 13.00-17.00

środa

godz. 12.00-16.00

czwartek

godz. 12.00-16.00

piątek

godz. 08.00-12.00

15

Urząd Miasta Krakowa

Al. Powstania Warszawskiego 10 (pokój nr 49)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

31

Urząd Miasta Krakowa

os. Zgody 2 (pokój nr 22)

poniedziałek - piątek

godz. 16.00-20.00

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:


W roku 2018 – środki w łącznej wys. 971 614,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście złotych 08/100) na prowadzenie 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Gmina Miejska Kraków na rok 2017 przeznaczyła środki finansowe w łącznej wysokości 910 888,20 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 20/100) na prowadzenie 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na rok 2016 Gmina Miejska Kraków przyznała kwotę 711 351,96 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złoty 96/100) jednej organizacji pozarządowej na prowadzenie 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Termin realizacji zadania: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
  a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 1. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 2. O powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 WARUNKI KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

 1. Miasto zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie miał wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Pomieszczenie, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna będzie wyposażone, w co najmniej w biurko oraz dwa krzesła.
 3. Miasto zapewni, że wyposażenie lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe.
 4. Lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie miał odpowiedni dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej.
 5. Miasto zapewni osobie udzielającej pomocy prawnej dostęp do komputera, drukarki, kserokopiarki, internetu oraz za pośrednictwem internetu korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych takich jak sejmowa baza aktów prawnych (http://isap.sejm.gov.pl), strony Rządowego Centrum Legislacji (http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html), portal orzeczeń sądów powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl), baza orzeczeń Sądu Najwyższego oraz baza orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, a także baza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
 6. Miasto dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości korzystania ze specjalnego programu informacji prawnej.
 7. Miasto zapewni właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób oczekujących, umieszczona zostanie informacja o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta, o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 8. Miasto zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie miał odpowiedni dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 9. Osoba świadcząca pomoc prawną, uprawniona będzie do korzystania z lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz korzystania z sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej w godzinach określonych w Tabeli nr 1.
 10. Osoba świadcząca pomoc prawną będzie zobowiązana do dokumentowania każdego przypadku udzielania pomocy prawnej w sposób określony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, Dz.U. z 2016r. poz. 1860), przepisami wykonawczymi oraz umową dotacyjną zawartą z Gminą Miejską Kraków.
 11. Osoba świadcząca pomoc prawną będzie zobowiązana do przestrzegania w lokalu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.

 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

Zasady przyznawania dotacji w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego określają przepisy:

 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, Dz.U. z 2016r. poz. 1860)
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracyi Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl// i tworzy Profil Organizacji.
 3. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 4. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji os. Centrum C 10, pok. nr 105a lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10).
 5. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl// oraz w wersji papierowej.
 6. Oferent składa jedną ofertę na prowadzenie 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 7. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.
 8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 9. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Finansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.
 13. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, o których mowa w punkcie IV.8 oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia, nie mogą przekroczyć 10% wysokości wnioskowanej dotacji.
 14. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu
 15. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, przed podpisaniem umowy Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 16. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 17. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 18. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 19. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
 20. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 21. Ostateczny termin przekazania dotacji oraz jej wysokość zależą od wpływu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na ten cel, na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków.
 22. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 23. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 24. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 15.
 25. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
  a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
  b) comiesięcznego oraz kwartalnego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 26. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 27. Z wykonania zadania objętego umową, Oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji os. Centrum C 10, pok. nr 105a lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10).
 2. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
 3. Obligatoryjne jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://gwa.nawikus.krakow.pl// oraz w wersji papierowej, stanowiącej jej wydruk z systemu informatycznego NAWIKUS.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawne;
  2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  3) pisemne zobowiązania do:
  a. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
  b. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
  4) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
 5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  a) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
  b) złożenia oferty po terminie,
  c) złożenia oferty bez wymaganych załączników,
  d) złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, drogą elektroniczną),
  e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
  f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
  g) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
  h) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  i) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności pożytku publicznego
  j) w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania.
  k) złożenie oferty, w której koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, o których mowa w punkcie IV.8 oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia, przekroczą 10% wysokości wnioskowanej dotacji.
 3. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 6 do mniejszego ogłoszenia.
 5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 6. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 7do niniejszego ogłoszenia.
 7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  b) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 8. Dotację może otrzymać oferta, która otrzymała, co najmniej 16 punktów podczas oceny merytorycznej.
 9. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 10. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  a) nie zostanie złożona żadna oferta,
  b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

 

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 2. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych określa Załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 w Nowej Hucie.
 4. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do Uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

 Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 105a lub pod numerem  12 616 7834.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:


 1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na rok 2018 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdania publicznego pn: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  a) przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  b) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
  c) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
  c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
  f) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik
  nr 8 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,
  g) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 9 i 10 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 listopada 2017 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 105a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ms.umk@um.krakow.pl.

Zasady użytkowania systemu NAWIKUS

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa załącznik nr 1 do Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie portalu informacyjnego www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić, co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. Organizacje, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z Punktu Obsługi NGO – NAWIKUS, w Biurze MOWIS, os. Centrum C 10, pokój nr 108 lub 101, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30; w godzinach pracy UMK możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na nr telefonu: tel. 12/616-78-18 lub 12/616-78-23.
 9. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 10. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 11. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00:

 • w pok. 105a lub pod numerami tel. 12/616-78-34 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 108 i 101 lub pod numerem tel. 12/616-78-18 lub  12/616-78-23, w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS,

Zgłoszenia błędów systemu należy dokonać na adres: nawikus.krakow@um.krakow.pl, najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni wolnych od pracy.

 

OGŁOSZENIE [.PDF]

 

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego


Załacznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego


Załącznik nr 3 -Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu


Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Załącznik nr 6 - Kryteria oceny formalnej oferty


Załącznik nr 7 - Kryteria oceny merytorycznej oferty


Załącznik nr 8 - Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do prac w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”


Załącznik nr 9 - Oświadczenie wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”


Załącznik nr 10 - Oświadczenie o bezstronności przy pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”
  

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2017-11-02
Data publikacji:
2017-11-02
Data aktualizacji:
2017-11-21