Dokument archiwalny
Centrum Obywatelskie - ogłoszono otwarty konkurs ofert

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa

 

komórka realizująca:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa


 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 -2016 zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tytuł zadania publicznego: Centrum Obywatelskie

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 720 000,00 zł, w tym:

- w roku 2015: 240 000,00 zł,

- w roku 2016: 480 000,00 zł.

 

Miejsce realizacji zadania:

następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,49 m2 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20:

1) pomieszczenie Nr 1w038 o powierzchni 35,39 m2,
2) pomieszczenie Nr 1w039 o powierzchni 34,04 m2,
3) pomieszczenie Nr 1w040 o powierzchni 103,06 m2,

położone na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu, wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy i telefon.

 

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

- czynsz: 6,40 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),

- media: 27,06 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) - media obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, dostawę ciepła, ochronę obiektu, dostęp do internetu i koszty utrzymania części wspólnych: sprzątanie korytarzy i klatki schodowej, sprzątanie otoczenia obiektu, odśnieżanie oraz prawo korzystania z pomieszczeń sanitarnych.

 

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem w następujących terminach:

- 4 maja br. w godz. od 9:00 do 12:00,

- 13 maja br. w godz. od 15:00 do 18:00.

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mówi się o ustawie, oznacza to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118, poz.1138 i poz.1146).

 

 

  

Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

3. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 5% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

4. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) Oferenta wynosi 5%. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego nie będą rozpatrywane.

5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

6. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

7. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Środki na realizację zadania, w 2015 i 2016 w wysokości wskazanej powyżej zostaną zapewnione w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa.

11. Dotacja będzie przekazana w 3 transzach:

 

a) pierwsza (maksymalnie do kwoty 240 000,00 zł) do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

b) druga (maksymalnie do kwoty 240 000,00 zł) do 30 dni po zaakceptowaniu częściowego sprawozdania z realizacji zadania publicznego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. złożonego przez oferenta najpóźniej do 31 stycznia 2016 r.

c) trzecia (maksymalnie do kwoty 240 000,00 zł) do 30 dni po zaakceptowaniu częściowego sprawozdania z realizacji zadania publicznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. złożonego przez oferenta najpóźniej do 31 lipca 2016 r.

 

12. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118, poz.1138 i poz.1146) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

13. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

14. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

15. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 9.

16. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:

a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,

b) comiesięcznego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

17. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

18. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia), w tym do 30 stycznia 2016 r. z realizacji zadania za rok 2015 oraz do 30 stycznia 2017 z realizacji zadania za rok 2016 oraz końcowego sprawozdania z realizacji zadania za lata 2015-2016.

 

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:


Celem działalności Centrum Obywatelskiego jest:

1. Szerokie animowanie ruchów społecznych, inicjatyw nieformalnych i życia organizacji pozarządowych.

2. Wsłuchiwanie się w potrzeby organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw nieformalnych i pomoc w ich zaspokajaniu.

3. Odkrywanie, rozwijanie i jednoczenie krakowskiego środowiska organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw nieformalnych.

4. Skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków.

5. Wzmacnianie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa.

 

Cele te realizowane będą poprzez następujące funkcje:

 

1. Inkubująco-wspierającą:

 

a) organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami, spotkań tematycznych,

b) dostępność poradnictwa prawnego i księgowego,

c) udostępnianie miejsca na spotkania robocze,

d) udostępnianie stanowisk komputerowych,

e) pomoc w wyszukiwaniu programów grantowych oraz w sporządzaniu wniosków,

f) udostępnienie adresu Centrum jako adresu korespondencyjnego i przyjmowanie korespondencji.

 

 

2. Informująco-sieciującą:

 

a) prowadzenie strony internetowej projektu z bazą współpracujących z Centrum Obywatelskim organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw nieformalnych,

b) przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności Centrum Obywatelskiego, wydarzeń z zakresu sfery organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw nieformalnych,

c) organizowanie spotkań tematycznych dla grup branżowych,

d) działania konsolidujące środowisko organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, ruchów społecznych i inicjatyw nieformalnych,

e) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń,

f) szukanie wsparcia dla Centrum Obywatelskiego ze strony organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw nieformalnych w postaci ekspertów, doradców, animatorów, wolontariuszy,

g) tworzenie sieci organizacji pozarządowych.

 

3. Promująco-animującą:

 

a) promowanie dobrych praktyk, postaw obywatelskich, wolontariatu i działalności trzeciego sektora,

b) kreowanie pozytywnego wizerunku działalności krakowskich organizacji pozarządowych i ruchów społecznych oraz inicjatyw nieformalnych,

c) inicjowanie współpracy międzysektorowej i wewnątrz sektorowej organizacji, ruchów społecznych, inicjatyw nieformalnych i Gminy Miejskiej Kraków,

d) inspirowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do włączania się w ruchy społeczne, inicjatywy lokalne, inicjatywy nieformalne, działalność organizacji pozarządowych, konsultacje społeczne, wolontariat,

e) działania zmierzające do włączania mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w proces partycypacyjny, uwzględnianie głosu jak największej ilości przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych,

f) inspirowanie grup organizacji do uskuteczniania działań poprzez zrzeszanie się np.

w Komisje Dialogu Obywatelskiego.

 

Centrum Obywatelskie powinno być otwarte 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie.


Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Centrum Obywatelskiego, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji parareligijnych oraz działalności komercyjnej.

 

Oferent zobowiązany jest także do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

 

Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 

Termin składania ofert:

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 20 maja 2015 r. roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok.106 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy Oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

3. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

5. Oferent do oferty odrębnie załącza harmonogram planowanych działań oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego na rok 2015 oraz na rok 2016 zgodne ze wzorem ww. formularza oferty.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,

b) złożenia oferty po terminie,

c) złożenia oferty bez wymaganych załączników,

d) złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),

e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,

f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

h) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,

i) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

j) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego,

k) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) Oferenta.

9. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nieformalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych ofert wraz z liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4.

15. Wpływ liczby otrzymanych punków na kwotę przyznanej dotacji określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

16. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.

17. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

18. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

19. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

20. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Gmina Miejska Kraków w roku 2014 nie przeznaczyła środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 i w roku 2016 zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Centrum Obywatelskie”

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

a) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

b) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,

c) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz. 267, 2014 poz. 183, 1195, 2015 poz. 211),

d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz. 1182, poz. 1662),

f) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,

g) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do niniejszego ogłoszenia.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 13 maja 2015 roku o godz. 15.00 Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 106.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Wybrany w drodze konkursu Oferent podpisze umowę dzierżawy z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu na pomieszczenia będące siedzibą Centrum Obywatelskiego z czynszem i pozostałymi kosztami mediów w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w pozycji „miejsce realizacji zadania”.

2. Wyposażenie ww. pomieszczeń (sprzęt, umeblowanie) na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20, zostanie nieodpłatnie udostępnione Oferentowi (bądź Oferentom) wyłonionemu w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Sportowej.

3. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Załącznik Nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zmianami) na rok 2015, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXXI/1938/14 z dnia 5 listopada 2014 roku.

4. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych określa Załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zmianami) na rok 2015, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXXI/1938/14 z dnia 5 listopada 2014 roku.

5. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 w Nowej Hucie.

6. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do Uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

 

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-15.00:

- w pok. nr 105, 105a lub pod numerami tel. 12/616-78-34 i 12/ 616-78-03 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,

- w pok. nr 108 lub pod numerem tel. 12/616-78-09 w razie pytań dotyczących koncepcji realizacji zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”.

 

ZOBACZ:

 

Ogłoszenie kunkursu (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz sprawozdania
 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz oferty
 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - karta oceny formalnej
 
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej
 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - procentowy przelicznik punktów na kwoty dotacji


Załącznik nr 6 do ogłoszenia - formularz naboru do komisji
 
Załącznik nr 7 do ogłoszenia - zgoda na udział w pracach komisji
 
Załącznik nr 8 do ogłoszenia - oświadczenie o bezstronności
 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2015-04-28
Data publikacji:
2015-04-28
Data aktualizacji:
2015-04-28