Majątek gminy

 

Zgodnie z art. 180 uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowywał w latach 2001-2009 informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą:
1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
*W związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, począwszy od roku 2004 zmieniony został okres objety informacją o stanie mienia komunalnego.
Natomiast w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).
**W okresie przejściowym wyjątkowo obejmowała ona stan mienia oraz jego zmiany od dnia ostatniej informacji tj. od dnia 30.06.2009 roku do dnia 31.12.2010 roku. W latach następnych publikowane dane będą wg stanu na dzień 31 grudnia roku, poprzedzającego rok, w którym informacja jest sporządzana w zestawieniu z danymi z wcześniejszej informacji.
 
W związku z podpisaniem przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 17.01.2019 r. zarządzenia nr 89/2019 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019, poniżej zamieszczono aktualny plik sprawozdania do wypełnienia przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków w formacie EXCEL.
 
 
 
31.12.2014 - 31.12.2015 [pdf 11.43 MB] 
31.12.2012 - 31.12.2013 [pdf 12,66 MB]
30.06.2009 - 31.12.2010 [pdf 4.05 MB]**
30.06.2006 - 30.06.2007 [pdf 4.85 MB] 
30.06.2005 - 30.06.2006 [pdf 4.85 MB] 
30.06.2004 - 30.06.2005 [pdf 4.59 MB]*
31.12.2002 - 31.12.2003 [pdf 1.2 MB] 
31.12.2001 - 31.12.2002 [pdf 1.4 MB]

 

 

Ewidencja majątku prowadzona przez Biuro ds. Ewidencji Mienia