Skarbnik Miasta Krakowa


Lesław Fijał

Lesław Fijał

Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
pokój 261
telefon: 12-616-1320
fax: 12-616-1338


e-mail: bs.umk@um.krakow.pl

 

 

Powołany na stanowisko Uchwałą Nr LXXVII/493/93 Rady Miasta Krakowa z 5 marca 1993 r.


Do zakresu działania Skarbnika Miasta należy:

 • Zarządzanie strategiczne obszarami z zakresu opracowywania projektu budżetu Miasta,
  dokonywania zmian w budżecie, wieloletniego planowania finansowego w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy, Wydział Budżetu Miasta i Wydział Podatków i Opłat.
 • Koordynacja budżetu Miasta z innymi źródłami finansowania jego zadań.
 • Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów itp.
 • Prowadzenie ewidencji udzielanych przez Miasto poręczeń i gwarancji.
 • Udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń.
 • Podpisywanie:
  • umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty,
  • pism dotyczących uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych,
  • korespondencji wynikającej z zakresu swojego działania w szczególności w sprawach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
  • pism w innych sprawach powierzonych do wykonania przez Prezydenta, a nie zastrzeżonych do osobistego podpisu przez Prezydenta,
  • projektów zarządzeń przewidujących konieczność przeznaczenia środków pieniężnych na wykonywanie zadań.
 • Kreowanie Polityki Rachunkowości Miasta.

   

Zastępca Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Marek Podsiadło

Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
pokój 258
telefon: 12-616-1320
fax: 12-616-1338


 

 

Skarbnik Miasta powierza Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta zakres zadań i odpowiedzialności:

 1. Opracowanie wytycznych i ogólnych zasad Polityki Rachunkowości Miasta oraz nadzór nad ich realizacją.
 2. Ustalenie wytycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wyniki kontroli i audytów dotyczących ustalenia polityki rachunkowości.
 3. Akceptowanie w formie parafowania regulacji wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości.
 4. Przygotowanie upoważnień Prezydenta dotyczących powierzenia innym osobom obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
 5. Przygotowanie upoważnień Prezydenta dotyczących powierzania innym osobom obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości.
 6. Merytoryczny nadzór nad prowadzeniem egzekucji należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych Magistratu.
 7. W celu realizacji swoich zadań Zastępca Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta ma prawo:
  • żądać od dyrektorów wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracowników realizujących politykę rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień,
  • wnioskować do Prezydenta za pośrednictwem Skarbnika przeprowadzenie kontroli i audytów w zakresie polityki rachunkowości,
  • otrzymywania do wiadomości zaleceń pokontrolnych oraz protokołów kontroli i sprawozdania z audytów w zakresie polityki rachunkowości,
  • w przypadku sporów pomiędzy dyrektorami wydziałów w powierzonym mu zakresie przedstawiać propozycje rozwiązań Skarbnikowi.

Skarbnikowi Miasta Krakowa podlega bezpośrednio Biuro Skarbnika.

Szczegółowy zakres kompetencji Skarbnika Miasta regulują zarządzenia prezydenta: