Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego: Realizacja premiery oraz wstępnej eksploatacji spektaklu teatralnego wybranego do realizacji w roku 2018 w ramach pilotażowej edycji Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017-2018.

 

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 200 000 zł.

 

Termin realizacji zadania: 20 kwietnia-31 grudnia 2018.

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe wysokości 200 000 zł.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Celem konkursu jest wybór i sfinansowanie realizacji spektakli: „Nieważkość”

na podstawie dramatu Wojciecha Farugi i w jego reżyserii oraz spektaklu „Córki King-Konga” na podstawie dramatu Theresii Walser w reż. Martyny Łyko, wybranych

do realizacji w roku 2018 przez jury I etapu Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017

2. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu jedną ofertę dotycząca realizacji wybranego spektaklu.

3. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100 000 zł na realizację jednego spektaklu.

4. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, określoną w odpisie

z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu, tj. podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

za wystarczający uznaje się zamieszczony w ofercie opis prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

6. Oczekiwana dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakupy gruntów

2) zakupy inwestycyjne;

3) działalność gospodarczą;

4) pokrycie kosztów utrzymania biura Oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania

5) działalność partii politycznych;

6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

7) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

 

10. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

1) indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;

2) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

3) zakup praw autorskich niezbędnych do wykonania zadania

4) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

5) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania; wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie);

6) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;

7) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.

 

12. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

 

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT

od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się

z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 05.01.2018 oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:www.bip.krakow.pl

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację

w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent

oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

7. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pl. Wszystkich Świętych 11 w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

11. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 11.

13. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

14. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

15. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 19 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem

w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie

do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pl. Wszystkich Świętych 11

pok. nr 37 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone

po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Kultury

i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej http://www.gwa.nawikus.krakow.pllub www.nawikus.krakow.pl

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Kultury

i Dziedzictwa Narodowego Pl. Wszystkich Świętych 11 pok. nr 34 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych

w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np.

z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane);

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu

o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty w nie jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie

z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania

do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, min. odnośnie działalności statutowej oferenta

w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa

w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych ofert wraz z liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4 do ogłoszenia.

15. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

16. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

17. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl;

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl

19. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania., Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu

i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu został określny w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2851/2017 z dnia 27.10.2017 r.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona

w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs

11. Zgłoszenia błędów systemu należy dokonać na adres: nawikus.krakow@um.krakow.pl, najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni wolnych od pracy.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku

w godz.8.00-14.30. w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11

• w pok. nr 37 lub pod numerem tel. 12 616 1913

• w pokoju nr 34 lub pod numerem tel. 12 616 1914.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. Realizacja premiery oraz wstępnej eksploatacji spektaklu teatralnego wybranego do realizacji w roku 2018 w ramach pilotażowej edycji Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017-2018

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

a) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

b) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

c) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922),

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do ogłoszenia.

10. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 12 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Wszystkich Świętych 11 pok. nr 34 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 11.

12. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.01.2018 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XC/2358/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl,

w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Wszystkich Świętych 11.

4. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

1. załącznik nr 1

formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

2. załącznik nr 2

formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

3. załącznik nr 3

karta oceny formalnej oferty;

4. załącznik nr 4

karta oceny merytorycznej oferty;

5. załącznik nr 5

formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej ;

6. załącznik nr 6

formularz oświadczenia o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej;

7. załącznik nr 7

formularz oświadczenia o bezstronności;