BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Zespołu Opiekuńczo- Terapeutycznego Nr 3

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe,

c. doświadczenie (minimum pół roku) zdobyte przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) lub przy realizacji usług medycznych,

d. doświadczenie (minimum 1 rok) w pracy na stanowiskach kierowniczych,

e. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość następujących aktów prawnych:

    - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

    - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 882),

    - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),

    - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć z rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 250),

b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków:

a. planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów pracy personelu, kierowanie podległego personelu na szkolenia,

b. opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej mieszkańców, zgodniez obowiązującymi przepisami prawa,

c. inicjowanie, planowanie i organizowanie czasu wolnego mieszkańcom,

d. pomoc mieszkańcom w dbaniu o codzienną higienę,

e. zapewnienie całodobowej opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie Domu oraz podczas zajęć organizowanych poza Domem,

f. prowadzenie zajęć usprawniających stosownie do indywidualnych możliwości mieszkańców,

g. pomoc mieszkańcom w podjęciu pracy,

h. współpraca z rodzinami mieszkańców, kuratorami, opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych i instytucjami zajmującymi się sprawami mieszkańców,

i. zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,

j. współpraca z Radą Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,

k. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych wynikających z pobytuw Domu Pomocy Społecznej jak i powstałych na płaszczyźnie rodzinnej,

l. współpraca z lekarzem w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich usług medycznych,

m. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu Pomocy Społecznej w zakresie działań ukierunkowanych na mieszkańca,

n. dbałość o właściwy poziom higieniczno-sanitarny pomieszczeń Zespołu,

o. dbałość o sprzęt i wyposażenie Zespołu oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i potrzeb gospodarczych odpowiednim służbom Domu Pomocy Społecznej,

p. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Zespołu ,

q. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy

a. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.600 - 3.000 zł brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny w przedziale 500-600 zł brutto, premia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej).

 

5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. dokumenty poświadczające staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych

w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego),

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku niniejszego naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych

w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 12 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO Nr 3”.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej

w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

 

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Zespół OT nr 3