BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA DS. KSIEGOWOŚCI


1. Wymagania formalne:

a) spełnianie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,

c) doświadczenie zawodowe – staż pracy minimum 10 lat w księgowości budżetowej, w tym co najmniej 8 w placówkach oświatowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ww. ustaw:

• ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.

• ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn zm.

b) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej:

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 760 z późn. zm.

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1121 z późn. zm.

c) znajomość przepisów dotycząca sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej:

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.

d) znajomość przepisów dotyczących podatku VAT, a w szczególności scentralizowanego podatku VAT:

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017 r. poz. 1221,

• Ustawa centralizacyjna – Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 i 1948 z późn zm.

e) praktyczna umiejętność stosowania ww. przepisów,

f) biegła znajomość obsługi komputera w ramach pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych (ZSZO) oraz oraz systemu finansowego SOVAT,

g) umiejętność pracy w systemie bankowości elektronicznej,

h) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

i) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.


3. Zakres obowiązków:

a) prowadzenie ewidencji księgowej w programie ZSZO w zakresie dochodów budżetowych jednostki, a w szczególności:

• dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur, wprowadzanie dokumentów do systemu ZSZO,

• analizowanie zdarzeń gospodarczych pod względem VAT,

• comiesięczne uzgadnianie wszystkich kont, sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald w zakresie dochodów budżetowych,

• przygotowanie raz w roku danych do bilansu z zakresu dochodów,

b) rozliczanie inwentaryzacji,

c) prowadzenie księgowości pomocniczej w zakresie dochodów na wydzielonym rachunku jednostki:

• dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur, wprowadzanie dokumentów do systemu ZSZO,

• analizowanie zdarzeń gospodarczych pod względem VAT,

• comiesięczne uzgadnianie wszystkich kont, sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald w zakresie dochodów budżetowych,

• przygotowanie raz w roku danych do bilansu z zakresu dochodów,

d) obsługa modułu sprzedaż w systemie ZSZO oraz systemu finansowego SOVAT,

e) dokonywanie kontroli wewnętrznej dokumentów.


4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: specjalista ds. księgowości,

c) płaca: wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,

d) miejsce pracy: księgowość SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,

e) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.


5. Wymagane dokumenty:

a) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,

b) list motywacyjny,

c) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) dokument potwierdzający tożsamość,

f) dokument poświadczający wykształcenie,

g) dokument poświadczający doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

h) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,

i) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Uwaga: kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Ośrodka

lub przesłać pocztą na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków,

do dnia 02.01.2018 r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu dokumentu do Ośrodka).

Koperta musi zawierać adnotację: nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowości.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

O terminie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, będą poinformowani droga mailową lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Uwaga: osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.


7. Ilość etatów
1 etat.


Dyrektor Agnieszka NawrockaWyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących