BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im.L i A HELCLÓW w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE  URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO


1. Wymagania formalne

1.spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2.wykształcenie: wyższe

3.udokumentowany staż pracy: minimum 2 lata w jednostce budżetowej,

4.znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

1.Doświadczenie w pracy związanej z obsługą administracyjną obejmującej część lub wszystkie zadania określone w pkt 1-14,

2.Wykształcenie na jednym z kierunków: administracja, prawo, informatyka, ekonomia, zarządzanie,

3.Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

4.Umiejętność kierowania zespołem i rozwiązywania konfliktów,

5.Umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań,

6.Skrupulatność i terminowe rozwiązywanie zadań,

7.Komunikatywność,

 
3. Zakres obowiązków

1. zapewnienie oraz nadzór nad realizacją i rozliczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet oraz dostaw mediów niezbędnych do funkcjonowania Domu;

2. prowadzenie gospodarki magazynowej;

3. zapewnienie dostaw, w tym zakupów inwestycyjnych i usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości pracy Domu,

4. realizacja zadań i obowiązków z zakresu ochrony środowiska;

5. organizowanie właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi Domu, w tym zapewnienie ochrony i ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Domu oraz likwidacja szkód;

6. archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Domu oraz gromadzenie i przechowywanie jej w składnicy akt;

7.wprowadzanie aplikacji informatycznych w Domu oraz pomoc i nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;

8.zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Domu;

9.zapewnienie ochrony danych gromadzonych z wykorzystaniem technik informatycznych w Domu, w tym w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji Domu;

10.obsługa stron internetowych Domu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

11.obsługa dochodów pozyskiwanych przez Dom z tytułu korzystania z infrastruktury Domu, w tym przygotowanie projektów umów i wystawianie dokumentów rozliczeniowych;

12.składanie deklaracji z tytułu podatków i opłat, w tym w zakresie związanym z gospodarką odpadami oraz z tytułu podatku od nieruchomości i rozliczanie opłat i podatków;

13.przygotowanie projektu planu finansowego Domu oraz realizacja zatwierdzonego planu finansowego w zakresie zadań powierzonych Działowi;

14.utrzymanie części budynku głównego w należytym stanie porządkowym i sanitarnym.


4. Warunki pracy i płacy:

1.Wymiar czasu pracy: pełny etat,

2.Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3800 zł brutto powiększone o dodatek funkcyjny w wysokości 800 zł brutto oraz dodatki do wynagrodzenia i premie uznaniowe zgodnie z obowiązującym w DPS regulaminem wynagradzania.

3.Zatrudnienie na czas nieokreślony,

 
5. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny,

2.CV, z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,

3.Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia (kserokopie),

4.Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, świadectwa pracy (kserokopie);

5.Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przedłożonych do Urzędu w celu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

8.Osoba, która zostanie wybrana w drodze postępowania winna dostarczyć z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 13:00, w sekretariacie, lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie,

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Domu.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór - na wolne stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.

 

7. Ilość etatów
1 etat


Dyrektor: Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()