BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 26

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent – 2 etaty


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm.),

b) wykształcenie: średnie lub wyższe.

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

a) podstawowa znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,

b) podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie cmentarnictwa, w tym ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

c) biegła obsługa komputera,

d) umiejętność analizowania i opisywania dokumentów archiwalnych oraz podstawowa znajomość działania archiwum zakładowego,

e) umiejętność współdziałania w zespole.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 
3. Zakres obowiązków

a) zakładanie nowych teczek grobów lub uzupełnianie już istniejących,

b) wyszukiwanie , analiza i opisywanie archiwalnych dokumentów wraz z ich przypisaniem do konkretnych akt grobów,

c) sprawdzanie poprawności zapisów istniejących dokumentów dotyczących zmarłych i grobów w księgach cmentarnych,

d) wprowadzanie i uzupełnianie danych o zmarłych i grobach do obowiązującego

w ZCK programu komputerowego,

e) sprawdzanie lokalizacji grobów w terenie, wykonywanie ich pomiarów ( zgodnie

z obowiązującymi przepisami) oraz tworzenie kart grobów z terenu.


4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy – 1 etat,

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK,

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

- Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Czynności związane z pracą wykonywane są przez pracownika w pomieszczeniach biurowych oraz na terenie cmentarzy, podległych ZCK. W pomieszczeniach biurowych obowiązki służbowe polegają na pracy z dokumentami i obsłudze komputera. W terenie pracownik dokonuje pomiaru grobów za pomocą taśmy mierniczej.

 

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Wykonując czynności na terenie cmentarzy pracownik porusza się po powierzchniach utwardzonych – alejki, drogi jak również po terenach zielonych – kwatery, pasy zieleni. Pomiędzy cmentarzami przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus).


5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK), ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko Referent”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
29 listopada 2017 roku.


7. Ilość etatów
2
Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru Referent - 2 etaty