BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55
ogłasza nabór
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu Opiekuńczo- Terapeutycznego Nr 3


1. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902),
 2. wykształcenie wyższe,  
 3. udokumentowany staż pracy - minimum pół roku przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
 4. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość następujących aktów prawnych:
 • ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 882),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć z rehabilitacji społecznej w domach  pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 250)

b. posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie umiejętności kierowania zespołem pracowników oraz organizowania pracy podległym pracownikom,
c. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.


3. Zakres obowiązków:

 1. planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów pracy personelu, kierowanie podległego personelu na szkolenia,
 2. opracowywanie niezbędnej dokumentacji  dotyczącej mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. inicjowanie, planowanie i organizowanie czasu  wolnego mieszkańcom,
 4. pomoc mieszkańcom w dbaniu o codzienną higienę,
 5. zapewnienie całodobowej opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie Domu oraz podczas zajęć organizowanych poza Domem,
 6. prowadzenie zajęć usprawniających stosownie do indywidualnych możliwości mieszkańców,
 7. pomoc mieszkańcom w podjęciu pracy,
 8. współpraca z rodzinami mieszkańców, kuratorami, opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych i instytucjami zajmującymi się sprawami mieszkańców,
 9. zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 10. współpraca z Radą Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
 11. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych wynikających z pobytu w Domu Pomocy Społecznej jak i powstałych na płaszczyźnie rodzinnej,
 12. współpraca z lekarzem w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich usług medycznych,
 13. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu Pomocy Społecznej w zakresie działań ukierunkowanych na mieszkańca,
 14. dbałość o właściwy poziom higieniczno-sanitarny pomieszczeń Zespołu,
 15. dbałość o sprzęt i wyposażenie Zespołu oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i potrzeb gospodarczych odpowiednim służbom Domu Pomocy Społecznej,
 16. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Zespołu ,
 17. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.


4. Warunki pracy i płacy:

 1. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),
 2. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.600  - 3.000 zł brutto,
 3. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny w przedziale 500-600 zł brutto, premia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania  Pracowników Domu Pomocy Społecznej).


5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 3. dokumenty poświadczające  staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych
 7. w związku  z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego),
 8. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku niniejszego naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej”.


6.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 30 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO Nr 3”.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.
      
7.  Ilość etatów:
      1

Dom Pomocy Społecznej w  miesiącu poprzedzającym publikację  ogłoszenia osiągnął wskaźnik  0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej .

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55