BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
DYREKTOR  ALEKSANDRA GRODECKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KSIĘGOWA


1. Wymagania formalne

• spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych

• wykształcenie wyższe ekonomiczne (staż pracy 2 lata) lub średnie-technik rachunkowości (staż pracy 4 lata)

 
2. Wymagania dodatkowe

• Znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych

• Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług (Vat)

• Biegła znajomość obsługi komputera

• Znajomość programów księgowych jednostek budżetowych

• Znajomość obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel

• Znajomość programu ZSZO

• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, dyspozycyjność

• Komunikatywność, skrupulatność i dokładność

• Odpowiedzialność.

 
3. Zakres obowiązków

• Dekretowanie i ewidencja faktur w programie ZSZO oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym z załączonymi dokumentami

• Analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczenia podatku VAT

• Analiza należności i zobowiązań oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty

• Prowadzenie rozliczeń mediów w systemie ZSZO

• Ewidencja zawartych umów w programie ZSZO

• Wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę

 
4. Warunki pracy i płacy:

• Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu (20 godzin)

• Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia

• Płaca zasadnicza zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1786)

5. Wymagane dokumenty:

• CV i list motywacyjny

• Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i wymagany staż pracy.

• Oświadczenie o niekaralności

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

• Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać (osobiście lub pocztą) w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00 do dnia 13 listopada 2017 r w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Księgowa.

 

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

 
7. Ilość etatów
• Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu (20 godzin)

 

-----------------------------------

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór na stanowisko księgowej przesłało 3 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w MDK DH przy ul. Reymonta 18 w Krakowie.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” (księgowa)