BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 7/2017

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Kadr

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja,

- co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego na stanowiskach tożsamych, w tym co najmniej roczny staż

na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność.

 

3. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań związanych z:

­ działalnością prowadzoną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

w tym. m.in. organizacją imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalno – oświatowych oraz wypoczynku w dni wolne od pracy,

­ przygotowywaniem zapotrzebowań, projektów umów, porozumień dotyczących realizacji świadczeń i usług z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

­ przygotowywaniem preliminarza wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

­ pracami komisji socjalnej,

­ prowadzeniem dokumentacji w zakresie korzystania i wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

­ zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników,

­ organizacją i przeprowadzaniem naborów,

­ przygotowywaniem dokumentacji w zakresie działań referatu, w tym aktów wewnętrznych,

­ sporządzaniem bieżącej dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi pracowników,

­ prowadzeniem akt osobowych pracowników, ewidencji osobowej w zakresie zatrudnienia i czasu pracy,

­ ewidencją badań lekarskich osób zatrudnionych w jednostce,

­ obsługą systemów informatycznych jednostki w zakresie prowadzonych zadań.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 000,- do 3 500,-,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 17 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. do godz. 1200

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

Kraków, dnia 16 października 2017 r.

 

Komendant
Straży Miejskiej Miasta Krakowa


Adam MłotInformacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych