BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY POMOCNICZEJ I OBSŁUGI – SEKRETARZ SZKOŁY W WYMIARZE 1 ETATU

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) określonych dla stanowisk samorządowych oraz wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe,

b) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (w zakresie obsługi kasy).

c) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

d) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

e) Kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres;

f) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office) oraz swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych, a także znajomość obsługi programów: ZSZO, Omikron, Obieg, Platforma Edukacyjna, dziennik elektroniczny Synergia Librus.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji uczniów oraz księgi uczniów,

b) przechowywanie kompletnych dokumentów uczniowskich,

c) sporządzanie list uczniów i bieżąca ich aktualizacja,

d) obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klas pierwszych, ,

e) wydawanie i aktualizowanie legitymacji szkolnych, wydawanie zaświadczeń o odbywaniu nauki w szkole osobom do tego upoważnionym,

f) wspomaganie organizacyjne egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, sprawdzianów oraz egzaminów maturalnych,

g) wydawanie dokumentów absolwentom,

h) prowadzenie ewidencji lub rejestrów: olimpiad i konkursów, wycieczek szkolnych, decyzji Dyrektora liceum o zwolnieniu uczniów z zajęć wychowania fizycznego, oświadczeń dotyczących uczestnictwa uczniów w lekcjach religii, deklaracji o rezygnacji z uczęszczania uczniów na zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

i) przygotowywanie korespondencji liceum w sprawach uczniów,

j) współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach dotyczących stypendiów uczniów,

k) monitorowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki i wprowadzanie danych w tym zakresie na platformie edukacyjnej,

l) sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. uczniów dla organu prowadzącego i liceum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

m) wprowadzanie informacji oraz danych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

n) bieżące przygotowywanie i sporządzanie informacji dotyczących uczniów i wprowadzanie ich do nowej wersji lokalnej bazy SIO w terminach przewidzianych przez nadrzędne akty prawne,

o) prowadzenie ewidencji nieobecności w godzinach służbowych pracowników liceum,

p) wprowadzanie informacji i obsługa systemu ePUAP,

q) sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odpisów arkuszy ocen,

r) przechowywanie arkuszy ocen aktualnych uczniów liceum,

s) redakcja BIP-u liceum, a więc przygotowywanie, sporządzanie i zamieszczanie w nim niezbędnych informacji związanych z działalnością liceum po zaakceptowaniu ich treści przez Dyrektora liceum,

t) prowadzenie kasy liceum.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

b) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

c) Miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7,

d) Zatrudnienie na czas ściśle określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

e) Możliwość zatrudnienia od 01.11.2017r.

 

5. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy,

b) List motywacyjny i CV,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

e) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

h) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – sekretarz szkoły w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 20 października 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatom może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dr Czesław Wróbel

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie


Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 13 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 12 kandydatów spełniło wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (Sekretarz szkoły)