BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

znak sprawy: A-271- 19/2017                                             Kraków 29.09.2017 r.

 

 

INFORMACJA

 

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych  wielobranżowych w budynku i na terenie zewnętrznym w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu” pn. „Modernizację pomieszczenia szatni i spożywczych pomieszczeń magazynowych w piwnicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie”.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków – Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, 30-329 Kraków na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 138 929 zł

 

W postępowaniu zostały złożone oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Okres gwarancji [lat]

1.

Firma Instalacyjno-Budowlana „INDOM” Dariusz Jakóbczyk, ul. Podgórki Tynieckie 90D, 30-398 Kraków

154 070, 18

5

2.

GIPS-BUD Sp. z o.o.

ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

397 362,41

5

3.

UNI_BUD Jacek Smoleń, ul. Słomczyńskiego 2/35,

31-234 Kraków

105 163,40

3

                       

Równocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ).