BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowiska Inspektora w Dziale Organizacji i Administracji – 1 etat

nr ref. 6-ZIM-2017

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

2. wykształcenie wyższe

3. co najmniej 5 lat stażu pracy

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;

2. znajomość ustawy pracownikach samorządowych

3. znajomość kodeksu pracy

4. znajomość ustawy ubezpieczeń społecznych

5. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

 

Dodatkowym atutem będą:

1. praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej

2. dobra znajomość j. angielskiego

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. prowadzenie, w imieniu pracodawcy, spraw personalnych, w tym:

a. kontrola dyscypliny pracy w Zarządzie,

b. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

c. planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Zarządu,

d. prowadzenie procedury naboru pracowników,

e. nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedury ocen okresowych pracowników,

f. sporządzanie pism dotyczących zatrudniania i zwalniania, awansowania i nagradzania, stosowania kar porządkowych, nabywania praw do nagród jubileuszowych oraz nabywania praw do uprawnień emerytalnych i rentowych,

g. prowadzenie spraw związanych z delegacjami pracowników,

h. udział w sporządzaniu sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących danych kadrowych,

i. zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

j. przygotowywanie, w porozumieniu z kadrą kierowniczą Zarządu, projektu planu urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ich ewidencji,

k. organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników Zarządu,

l. koordynowanie spraw socjalnych zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

m. badanie potrzeb związanych ze szkoleniem pracowników Zarządu, opracowywanie planów szkoleń oraz ich organizacja;

2. weryfikowanie wniosków, przygotowywanie zamówień oraz ewidencja pieczątek Zarządu

3. sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień, koordynacja przygotowania odpowiedzi na polecenia, pisma okólne itp.;

4. opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

5. inne niż wyżej wymienione czynności, konieczne dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2 500 zł brutto do 3 500 zł brutto

3. miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a

4. zgodnie z obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3. dokumenty potwierdzające staż pracy

4. oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 22 września 2017r. do godziny 14.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 26-28 września 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 29 września 2017r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 3 października 2017r.

 
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Janina Pokrywa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym – 1 etat nr ref. 6-ZIM-2017