BIP Archiwalny - ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


1. Wymagania formalne
1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych zgodnie w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902),

2. Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

lub

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

b) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

c) znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej administracji publicznej,

d) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

e) umiejętność pracy w programach: zintegrowany system zarządzania oświatą, System Informacji Oświatowej,

f) znajomość oprogramowania Microsoft Office,

g) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, 

h) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres obowiązków
- prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

- przygotowywanie planów finansowych,

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz analiz,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie kontroli wewnętrznej,

- realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 


4. Warunki pracy i płacy:


- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398 ze zmianami) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników ZSZ nr 1

5. Wymagane dokumenty:


1) CV i list motywacyjny,

 

2) kwestionariusz osobowy

 

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy,

 

4) oświadczenie o niekaralności,

 

5) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

7) dwód osobisty do wglądu

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 (I piętro, pok. 101) w terminie do dnia 21 września 2017 roku.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor

Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)