BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Grodzki Urząd Pracy

Dział Finansowo - Księgowy

Referat Obsługi Księgowej Funduszu Pracy

/miejsce wykonywania pracy/

 

stanowisko urzędnicze – na Stanowisku Obsługi Księgowej FP – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/

 
 
 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.


1. Wymagania niezbędne:

 

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie min. średnie lub: pomaturalne, wyższe,
 3. znajomość aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności przepisów dotyczących ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. staż pracy: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego - nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę .


Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu

2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 2. umiejętności zawodowe ( obsługa komputera, języki obce, inne): znajomość obsługi komputera w stopniu zaawansowanym,obsługi programu MS Office, systemów księgowych, predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 3. staranność, dokładność, rzetelność, bezstronność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku;

 

 1. kompleksowa obsługa programu SYRIUSZ w części dotyczącej modułu finansowo-księgowego,
 2. przygotowywanie , sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 3. uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,
 4. kompleksowa obsługa finansowo- księgowa w zakresie realizacji porozumienia dot. realizowania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 5. przygotowywanie przelewów bankowych w systemie bankowym obsługującym Urząd,
 6. sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Proponowane warunki pracy i płacy

 

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 2. wynagrodzenie według kategorii VI - IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2.000 zł do 2.600 zł w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony – 6 m-cy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Dziennik Podawczy pok.119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Księgowej Funduszu Pracy – 1 etat w terminie od 18.08.2017r. do 29.08.2017r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).


Dyrektor

 

 

mgr Marek Cebulak

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Dział Finansowo - Księgowy

Referat Obsługi Księgowej Funduszu Pracy

 

Stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Księgowej Funduszu Pracy

1 etat

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08.09.2017r. od godz.10.00 pok. nr 231 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 


 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Dział Finansowo Księgowy - Referat Obsługi Księgowej Funduszu Pracy - 1 etat