BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W KRAKOWIE, UL. DIETLA 70
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
sekretarza szkoły
w wymiarze 1/2 etatu

 

1. Wymagania formalne

 

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60) oraz art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

- preferowane wykształcenie wyższe,

________________________________________

 

2. Wymagania dodatkowe

 

a. dobrą znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155/98 z dnia 26.11.1998 r. z późn. zmianami), ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami), znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w spawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

b. obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych WORLD, Excel, poczta elektroniczna,

c. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d. znajomość S I O oraz Z S Z O,

e. biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet),

f. swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

g. łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

h. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.,

i. komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

 

________________________________________

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi:

1. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.

2. Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.

3. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

4. Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.

5. Dokonywanie stosownych wpisów w odpowiednich dokumentach pracowników np. legitymacjach ubezpieczeniowych.

6. Prowadzenie archiwum jednostki.

7. Prowadzenie korespondencji z placówkami podległymi i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw.

8. Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej związanej z zakresem działania kadr.

9. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły

________________________________________

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

Zatrudnienie na ½ etatu.

 

________________________________________

  

5. Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny,

2. życiorys - CV,

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,

4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5. oświadczenie o niekaralności.

 

________________________________________

 

 

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 mailem na adres: dyrektor@sp16.com.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie, ul. Dietla 70 .

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej BlP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie i na tablicy informacyjnej w holu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie. Dyrektor ZSP Nr 6 telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BlP ZSP Nr 6 i na tablicy informacyjnej, w holu ZSP Nr 6.

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.)

 

 

Bogdan Dobrucki

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()