BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Inspektora ds. kadr i płac w Dziale Finansowo-Księgowym

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. obywatelstwo polskie

2. wykształcenie wyższe /kierunek: prawo, administracja, rachunkowość, zarządzanie/

3. co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku dotyczącym obsługi kadr i płac

4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

2. znajomość regulacji prawnych w zakresie:

• ustawy o pracownikach samorządowych

• kodeksu postępowania administracyjnego

• kodeksu pracy

• ubezpieczeń społecznych

• o ochronie danych osobowych

• o ochronie informacji niejawnych

• o dostępie do informacji publicznej

3. praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej

4. obsługa programu PŁATNIK

5. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office

 

Dodatkowym atutem będą:

1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej

2. posiadanie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu kadr i płac

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. prowadzenie dokumentacji pracowniczych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

2. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

3. prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

5. opracowywanie i prowadzenie spraw funduszu socjalnego,

6. przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników,

7. opracowywanie zbiorczego planu urlopów,

8. opracowywanie analiz na potrzeby Zarządu,

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2500 zł do 3500 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3) dokumenty potwierdzające staż pracy

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl do dnia 28 sierpnia 2017r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 29-30 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 4 września 2017r.

 


Janina Pokrywa

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie