BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Radcy Prawnego

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. obywatelstwo polskie

2. wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych

3. co najmniej 5 lat stażu pracy w administracji publicznej i minimum 1 rok doświadczenia zawodowego jako radca prawny.

4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;

2. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych ,

3. znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego

4. znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

5. znajomość ustawy o finansach publicznych

6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym

7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

 

Dodatkowym atutem będą:

• doświadczenie W przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

• doświadczenie w kierowaniu zespołem

• znajomość języka angielskiego

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących zakresu działalności Zarządu;

2. doradztwo w sporządzaniu aktów prawnych, regulaminów, umów i porozumień oraz ich opiniowanie pod względem prawnym;

3. parafowanie projektów umów

4. informowanie kierownictwa Zarządu o uchybieniach w działalności Zarządu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

5. uczestniczenie w prowadzonych przez Zarząd rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

6. występowanie w charakterze pełnomocnika Zarządu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

7. opiniowanie prawidłowości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8. nadzór prawny nad egzekucją należności Zarządu.

 

Zadania i obowiązki Radców prawnych wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.).

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3500 zł do 5500 zł zł brutto + dodatek funkcyjny z przedziału 300 zł – 800 zł

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a.

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

3) dokumenty potwierdzające staż pracy.

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl do dnia 31 lipca 2017r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 3-4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 10 sierpnia 2017r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Radcy Prawnego będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2017r.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE


Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 6 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 

 


 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Inwestycji Miejskich ()