BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

KA-1102.1- 3 /17                                                                                                                                            Kraków, 20 lipca 2017 rok

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

zastępca kierownika działu techniczno - gospodarczego

 

1. Wymagania niezbędne:

a) minimum 4-letni staż pracy i wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

b) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia

21 listopada 2008 roku (tekst jednolity z dnia 10 czerwca 2016 roku Dz. U. 2016 poz. 902)

c) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań stanowiska pracy, w tym: kodeksu pracy, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ogólna znajomość zagadnień procesu inwestycyjnego,

d) doświadczenie w organizacji i kierowaniu zespołem pracowników.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem w środowisku Domów Pomocy Społecznej

c) sumienność, dokładność, zdyscyplinowanie

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

e) znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Word, Excel,

f) odporność na stres, dyspozycyjność

3. Zakres obowiązków:

a) organizacja pracy i nadzór nad podległymi pracownikami,

b) nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie przestrzegania przepisów ppoż i bhp,

c) nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór i kontrola likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

d) przygotowywanie i sporządzanie dokumentów do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne Zgodnie z ustawą Pzp,

e) zapewnienie mieszkańcom należytych warunków w zakresie właściwej jakości wody, temperatury wody, pomieszczeń oraz funkcjonowania urządzeń technicznych i sanitarnych,

f) przygotowywanie w oparciu o zamówienia komórek organizacyjnych rocznych planów zakupów i usług i przeprowadzenie procedury ich realizacji,

g) udział w przeglądach obiektów, urządzeń, magazynów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia pożarowego oraz HACCP,

h) terminowe i prawidłowe rozliczanie zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, nieczystości,

i) planowanie remontów, przeglądów, serwisu urządzeń wykonywanych we własnym zakresie, oraz nadzór nad ich realizacją,

j) prowadzenie ewidencji pobieranych z magazynu i zamontowanych materiałów i części zamiennych przeznaczonych do usuwania awarii i wykonywania remontów,

k) prowadzenie dokumentacji biurowej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

l) prowadzenie spraw wynikających z Instrukcji o ochronie danych osobowych

m) prowadzenie sprawozdawczości w tym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

b) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z dnia 18 listopada 2014 roku Dz. U. 2014 poz. 1786).

5. Wymagane dokumenty:

a) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

c) CV, list motywacyjny,

d) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.07.2017 roku w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub wysłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 41.

 

7. Ilość etatów: 1

Nabór składa się z dwóch etapów :

selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

selekcji merytorycznej (część ustna-rozmowa kwalifikacyjna ).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie DPS w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (3)