BIP MJO - Przedszkole Nr 100
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 100
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. KADR


1. Wymagania formalne

a. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

 

b. wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) – wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 

c. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

 

2. Wymagania dodatkowe

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, SPRAWOZDAWCZOŚĆ GUS I PFRON

- znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO,

- biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość3. Zakres obowiązków

- prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.

- prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, ,

- sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS

- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),

- terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w SPS100 oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,4. Warunki pracy i płacy:
zatrudnienie na 0,5 etatu na czas nieokreślony

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników w SPS100


5. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- list motywacyjny i CV,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem naborem

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
18.07.2017r Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr100 lub email: przedszkolespecjalne100@gmail.com

7. Ilość etatów
0,5 etatu

Dyrektor Iwona Romanek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 100 ()