BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektora ds. Obsługi Prawnej w Biurze Zarządu – 1 etat

(Nr ref. 12-ZZM-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo,

c) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługa prawną lub stosowaniem prawa w praktyce.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy Kodeks cywilny

- Ustawy o pracownikach samorządowych

- Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawy o samorządzie gminnym

- Ustawy o dostępie do informacji publicznej

- Ustawy o ochronie przyrody

- Ustawy o gospodarce nieruchomościami

- Ustawy o ochronie danych osobowych

b) znajomość:

- Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.),

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych,

c) Znajomość struktury organizacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków;

d) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

f) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie;

g) odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowywanie projektów lub analizy uchwał, zarządzeń, projektów zarządzeń, projektów pełnomocnictw, regulaminów, opinii, poleceń służbowych, zakresów zadań oraz kompetencji i innych aktów normatywnych oraz prawnych, w tym także wewnętrznych aktów kierowania i zarządzania, oraz współpraca w tym zakresie z komórkami merytorycznymi ZZM, między innymi w zakresie przygotowania odpowiednich propozycji dokumentów lub ich oceny oraz opiniowanie ich pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

b) obsługa systemu SWPU;

c) nadzór i koordynacja czynności i zadań w zakresie reprezentowania w postępowaniach sądowych, sądowo – administracyjnych oraz w postępowaniach przed innymi organami administracyjnymi i innymi orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania ZZM, jak i organami kontrolującymi i nadzorującymi działalność ZZM;

d) koordynacja i współpraca w zakresie bieżącej obsługi prawnej ZZM, w tym obsługi prawnej inwestycji prowadzonych przez ZZM oraz realizowanych umów, obejmującej między innymi:

• udzielanie wyjaśnień i porad, w tym wyjaśnień dotyczących interpretacji oraz stosowania obowiązujących przepisów prawa, treści umów, szczególnie w zakresie dotyczącym działalności ZZM,

• pomoc przy sporządzaniu wzorów lub projektów umów, związanych z działalnością i zadaniami ZZM,

• kontrola zawieranych przez ZZM umów i aneksów pod kątem ich zgodności z prawem,

e) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym działalności ZZM, poprzez między innymi wydawanie komunikatów prawnych i prowadzenie systematycznych wewnętrznych szkoleń w zakresie stosowania prawa;

f) analiza i nadzór nad realizacją uchwał RMK i zaleceń, wniosków lub pism GMK, a także innych jednostek lub organów, tym przygotowywanie odpowiednich dokumentów, propozycji sprawozdań, odpowiedzi lub stanowisk itp. w tym zakresie;

g) prowadzenie rejestrów i przygotowywanie sprawozdań lub niezbędnych informacji oraz archiwizacja dokumentów związanych z zakresem powierzonych zadań

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy;

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z Regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 12-ZZM-2017 " – w terminie do dnia: 30.06.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 

INFORMACJA DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektora ds. Obsługi Prawnej w Biurze Zarządu – 1 etat

(Nr ref. 12-ZZM-2017)

 

 

 

 

Zarząd Zielni Miejskiej w Krakowie informuje, że z dniem 15.07.2017 roku wprowadza się nowy Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w którym nie przewiduje się już stanowiska ds. Obsługi Prawnej w Biurze Zarządu.

W związku z powyższym odstępuje się od przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. Obsługi Prawnej w Biurze Zarządu - 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2017).

Osoby, które aplikowały na w/w stanowisko mogą odebrać swoje dokumenty w kadrach (I piętro, pokój nr 005).

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ()