BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
DS. OBSŁUGI KSIĘGARNI W MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

 


MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

DS. OBSŁUGI KSIĘGARNI

 

 

 

I . Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

II. Przedmiot naboru

 

1) Stanowisko ds. obsługi Księgarni w Muzeum Fotografii w Krakowie

( stanowisko uzależnione od stażu pracy i kwalifikacji)

2) Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od dnia 01.08.2017 r. (planowany termin)

3) Umowa na czas określony.

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony.

 

 

III. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP- rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

 

 

IV. Wymagania

 

Wymagania podstawowe (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

- wykształcenie minimum średnie

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie bardzo dobrym - głownie w celu komunikacji z odbiorcami)

- obsługa kasy fiskalnej

- wysoka kultura osobista

 

 

Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

 

- znajomość rynku wydawniczego oraz prawa w zakresie handlu wydawnictwami; również handlu online

- podstawowa znajomość rachunkowości

- obsługę komputera (system Windows, pakiet ms office, mile widziane doświadczenie w pracy z programem Optima moduł Handel i Kasa/Bank)

 

- znajomość wydawnictw MHF i działalności Muzeum

- znajomość rynku wydawnictw fotograficznych oraz z zakresu szeroko pojętej kultury wizualnej

- doświadczenie w pracy w sprzedaży i obsłudze klienta (mile widziane doświadczenie w pracy w księgarni)

- doświadczenie w pracy księgarni i branży wydawniczej.

 

 

 

V. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

5. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VI. Do zakresu obowiązków pracownika obsługi Księgarni będzie należało m.in.:

 

- sprzedaż wydawnictw oraz biletów wstępu

- odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie materiałami wydawniczymi

- przygotowywanie umów wydawniczych i komisowych

- udział w planowaniu i realizacji projektów wydawniczych

- planowanie dystrybucji wydawnictw; przygotowywanie wycen publikacji do sprzedaży

 

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 26.06.2017 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko ds. obsługi Księgarni w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Oferujemy:

- pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę

- możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach

- możliwość rozwoju zawodowego

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii ()