BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STARSZEGO REFERENTA DS. KADROWYCH


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

2) znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe, ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych, regulaminy organu prowadzącego dot. spraw kadrowych
2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kadr w placówce oświatowej,

 2. biegła znajomość obsługi programu SIO

 3. znajomość programu : Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł kadry,

 4. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

 5. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
3. Zakres obowiązków:

 1. sprawy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy – sporządzanie umów i świadectw pracy

 2. ustalenia prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, zasiłku na zagospodarowanie, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej

 3. prowadzenie akt pracowników oraz wprowadzanie danych do ZSZO

 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy – sporządzanie harmonogramów dla dozorców, wprowadzanie absencji do modułu KADRY , rozliczanie urlopów pracowników AO,

 5. wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

 6. kompletowanie dokumentów do emerytury i renty,

 7. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych,

 8. pisanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, stażowych itd.

 9. nadzór nad terminami ważności szkoleń BHP i kierowanie na szkolenia pracowników nowozatrudnionych,

 10. współpraca przy opracowaniu regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,

 11. ścisła współpraca z sekretarzem szkoły, głównym księgowym i referentem ds. płac w zakresie spraw kadrowych.
4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar zatrudnienia 1/4 etatu -10h
 2. czas pracy do uzgodnienia
 3. stanowisko i wynagrodzenie: starszego referent, zgodnie z grupą zaszeregowania
 4. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie ul. Konfederacka 12
 5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – 0 osób5. Wymagane dokumenty:


1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kopie świadectw pracy,

4. kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5. kwestionariusz personalny kandydata,

6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe

7. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

9. w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowe) powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)"

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "NABÓR NA STANOWISKO: starszego referenta ds. kadrowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Krakowie" należy składać:

- osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Krakowie (sekretariat) lub

- drogą pocztową na adres: Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12, 30-306 Kraków w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowaniaogłoszenia w BIP) 15 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu do szkoły).

 

Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Krakowie oraz na stronie internetowej Szkoły i w BIPie.


 

7. Ilość etatów
1/4 etatu - 10 h
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Krakowie

mgr Marta Kaczmarska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie