BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8

 

w Krakowie

 

30-399 Kraków, ul.M.Wrony 115

 

 

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY – ¾ etatu

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

 

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

 

oraz

 

- doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT

 

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

 

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata

 

- biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,

 

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń

 

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

 

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

 

- umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

3. Zakres obowiązków

 

- prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie z obowiązującymi przepisami (w tym prowadzenie rozliczeń VAT)

 

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami

 

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

 

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych

 

- dokonywanie kontroli wewnętrznej

 

- opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu (30 godzin),

 

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Krakowie ,

 

- miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie, ul.M.Wrony 115.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) CV i list motywacyjny,

 

2) kwestionariusz osobowy

 

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy,

 

4) oświadczenie o niekaralności (zaświadczenie o niekaralności wymagane będzie od osoby której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

5) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie ul.M.Wrony 115, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 lub przesyłać pocztą do dnia 9 czerwca 2017 r., koperta winna zawierać adnotację:

 

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w ZSP8 w Krakowie”

 

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP ZSP8 w Krakowie.

 

 

 

7. Ilość etatów:

 

3/4 etatu.

 

Dyrektor ZSP8

 

Agata Luber