BIP MJO - X Liceum Ogólnokształcące

 

DYREKTOR

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

• biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO),

• biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

• znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa SOVAT,

• znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, a także przepisów ustawy o rachunkowości,   sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń,

• biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

• umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,

• komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

• prowadzenie pełnej rachunkowości X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie (w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT),

• prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami,

• opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

• dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

• opracowywanie projektów procedur, instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla szkoły (w tym polityki rachunkowości i zakładowego planu kont) oraz projektu ich aktualizacji.

4. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy: pełny etat,

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

• miejsce pracy: X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Wróblewskiego 8, 31- 148 Kraków

• zatrudnienie na czas określony, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

• Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w X Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku).

5. Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• list motywacyjny i CV,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Wróblewskiego 8; 31–148 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres

e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego

Maria Zapała

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w X Liceum Ogólnokształcące ()