BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9
DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 9 w Krakowie

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY (1 etat)
 
 


WYMAGANIA FORMALNE:

 

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia zawodowe lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości

 

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

 

oraz dodatkowo:

 

1. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata

 

2. biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO)

 

3. biegła znajomość obsługi programu Budżet JST Plus

 

4. doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa SOVAT

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń

 

2. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej

 

3. umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań

 

4. komunikatywność, terminowość, sumienność, rzetelność

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

1. prowadzenie rachunkowości placówki

 

2. prowadzenie gospodarki finansowej placówki

 

3. opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz

 

4. dokonywanie kontroli wewnętrznej

 

5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych

 

 

 

WARUNKI PRACY i PŁACY:

 

1. wymiar czasu pracy: 1 etat, miejsce pracy Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5

 

2.wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 9

 

3. umowa na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. list motywacyjny i CV

 

2. kwestionariusz osobowy

 

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

4. oświadczenie o niekaralności

 

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922)

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

 

Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 9 w Krakowie, ul. Seniorów Lotnictwa 5,  z dopiskiem „NABÓR – GŁÓWNY KSIĘGOWY” w terminie do 22 maja 2017 r.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ()