BIP Archiwalny - ZSOG1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


1. Wymagania formalne

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących wykorzystania środków unijnych.

2. Wymagania dodatkowe

 • Osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej ( placówki oświatowe) ,
 • Biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,
 • Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej,
 • Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,
 • Bardzo dobra znajomość programu finansowo-księgowego - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,
 • Znajomość komputera w zakresie pakietu Microsoft Office: Word, Excel,
 • Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres obowiązków

 • Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 1 w Krakowie,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Dokonywanie kontroli wewnętrznej, między innymi w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz innych analiz.

4. Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar zatrudnienia 0,8 etatu ( 32godz.)
 • Stanowisko i wynagrodzenie : Główny księgowy, zgodnie z grupą zaszeregowania,
 • Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie , ul. Blachnickiego 1

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV,
 • Kopie świadectw pracy,
 • Kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość,
 • Kwestionariusz personalny,
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 • Informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja pracy).

W przypadku zatrudnienie, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego księgowego w ZSO nr 1 w Krakowie" należy składać w sekretariacie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie przy ul Blachnickiego 1 w godz. 8:30 - 15:30 do dnia 19 maja 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) winny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (D. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)".

 

Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą poinformowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP ZSO nr 1


7. Ilość etatu.
0,8 etatu tj. 32 godziny tygodniowo.
Dyrektor mgr Ewa Jaśkowiec

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ()